ตารางการใช้ห้อง
- มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 8
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 4 ระหว่าง  24/1/2565 - 30/1/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    8-205   155-102
(3) 1,
L20
  155-102
(3) 1,
L20
     
อังคาร    8-102  151-311
(3) 1,
L20
  151-311
(3) 1,
L20
      
    8-105  152-475
(3) 1,
L20
         
    8-205          152-332
(1) 1,
L32
 
พุธ    8-102  151-231
(3) 1,
L20
         
    8-105  151-101
(3) 1,
L20
          
    8-204     152-381
(3) 1,
L20
       
    8-402  152-319
(1) 1,
L20
         
    8-503  152-381
(3) 1,
L20
          
    8-504  152-329
(3) 1,
L20
         
พฤหัสบดี    8-102      151-111
(3) 1,
L20
    
    8-105      151-203
(3) 1,
L20
     
    8-402      152-222
(1) 1,
L20
     
    8-405  152-333
(1) 1,
L20
         
    8-502      152-313
(3) 1,
L20
     
    8-504  152-214
(3) 1,
L20
         
ศุกร์    8-102           151-498
(3) 1,
L32
    8-105  151-101
(3) 1,
L20
         
    8-502  152-312
(3) 1,
L20
         
    8-503  152-220
(3) 1,
L20
  152-411
(3) 1,
L20
     
    8-504  151-313
(3) 1,
L20
  152-212
(3) 1,
L20
     
เสาร์    8-105         151-324
(3) 21,
L32
  
    8-106           151-351
(1) 21,
L32
    8-502      152-312
(3) 2,
L32
      
    8-503  152-411
(3) 2,
L32
   152-317
(3) 1,
L20
     
    8-504         153-487
(3) 1,
L32
  
อาทิตย์    8-102  151-111
(3) 21,
L32
      151-498
(3) 1,
L32
    8-105  151-325
(3) 1,
L20
         
    8-204        152-104
(3) 1,
L32
    8-205        155-102
(3) 2,
L32
 155-102
(3) 2,
L32
 
    8-402  152-222
(1) 2,
L32
          
    8-502  152-471
(3) 1,
L32
  152-331
(3) 1,
L32
      
    8-503  152-318
(3) 1,
L32
  152-212
(3) 2,
L32
      
    8-504  152-328
(3) 1,
L32
  152-321
(3) 1,
L32
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
L53 = ปริญญาเอก นานาชาติ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล