ตารางการใช้ห้อง
- มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 8
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 4 ระหว่าง  17/1/2565 - 23/1/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    8-102  151-231
(3) 1,
L20
   151-231
(3) 1,
L20
       
อังคาร    8-102       151-101
(3) 5,
L20
     
    8-105  151-203
(3) 1,
L20
  151-241
(3) 1,
L20
      
    8-204  152-218
(3) 1,
L20
           
    8-205      155-102
(3) 1,
L20
       
    8-503      152-467
(3) 1,
L20
      
    8-504  152-434
(3) 1,
L20
  152-313
(3) 1,
L20
      
พุธ    8-105  151-111
(3) 1,
L20
 151-101
(3) 1,
L20
       
    8-303     152-381
(3) 1,
L20
       
    8-402      152-319
(1) 1,
L20
      
    8-503  152-381
(3) 1,
L20
           
    8-504  152-432
(3) 1,
L20
          
พฤหัสบดี    8-102  151-101
(3) 1,
L20
  151-311
(3) 1,
L20
    
    8-105  151-324
(3) 1,
L20
          
    8-204      152-218
(3) 1,
L20
      
    8-502      152-312
(3) 1,
L20
      
    8-503           152-490
(1) 1,
L32
   
    8-504  152-323
(3) 1,
L20
          
ศุกร์    8-102  151-101
(3) 4,
L20
  151-101
(3) 4,
L20
      151-101
(3) 3,
L32
 
    8-105      151-271
(3) 1,
L20
  151-325
(3) 1,
L20
  
    8-402  152-217
(1) 1,
L20
          
    8-504  152-321
(3) 1,
L20
  152-317
(3) 1,
L20
  152-433
(3) 1,
L20
   
เสาร์    8-105      151-203
(3) 2,
L32
  151-233
(3) 2,
L31
   
    8-204         152-218
(3) 2,
L32
 152-218
(3) 2,
L32
  
    8-205  155-102
(3) 1,
L20
          
    8-402      152-222
(1) 1,
L20
      
    8-503  152-310
(3) 1,
L20
  152-220
(3) 1,
L30
       
    8-504  152-315
(3) 1,
L20
           
อาทิตย์    8-102     151-101
(3) 2,
L32
 151-111
(3) 2,
L30
 151-111
(3) 2,
L30
    
    8-103      151-233
(3) 3,
L30
      
    8-105  151-241
(3) 2,
L30
        151-441
(3) 2,
L30
 
    8-205      152-332
(1) 1,
L32
 155-102
(3) 2,
L30
 155-102
(3) 2,
L30
  
    8-502      152-312
(3) 2,
L32
       
    8-503         152-317
(3) 2,
L32
    
    8-504  152-411
(3) 1,
L32
      152-421
(3) 1,
L32
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
L53 = ปริญญาเอก นานาชาติ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล