ตารางการใช้ห้อง
- มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 4
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 4 ระหว่าง  31/1/2565 - 6/2/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
 
จันทร์
 
 
-
 
            
อังคาร    4-205  101-406
(3) 202,
L20
 101-406
(3) 201,
L20
    
    4-301  146-451
(3) 1,
L20
  140-162
(3) 1,
L20
 
พุธ    4-205  101-406
(3) 204,
L20
 101-406
(3) 203,
L20
    
  140-261
(3) 1,
L20
        
    4-301  146-452
(3) 1,
L20
 146-350
(3) 1,
L20
    
พฤหัสบดี    4-202  124-103
(1) 2,
L20
        
    4-205  140-261
(3) 2,
L20
 140-261
(3) 3,
L20
    
    4-301      146-453
(3) 1,
L20
    
ศุกร์    4-202      124-103
(1) 3,
L20
    
    4-205  101-406
(3) 202,
L20
 101-406
(3) 201,
L20
    
      146-332
(3) 1,
L20
    
    4-301  146-450
(3) 1,
L20
 146-353
(3) 1,
L20
    
เสาร์    4-205  101-406
(3) 204,
L20
 101-406
(3) 203,
L20
    
อาทิตย์    4-202       124-103
(1) 22,
L32
 124-103
(1) 24,
L32
    4-205  101-406
(3) 21,
L32
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
L53 = ปริญญาเอก นานาชาติ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล