ตารางการใช้ห้อง
- มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 3
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 4 ระหว่าง  24/1/2565 - 30/1/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
 
-
 
             
อังคาร    3-101  192-202
(3) 1,
L20
  192-434
(3) 1,
L20
    
  191-204
(3) 1,
L20
         
    3-201  190-303
(3) 1,
L20
         
    3-205  193-204
(3) 1,
L20
 193-104
(3) 1,
L20
     
    3-401  119-151
(3) 1,
L20
    146-342
(3) 1,
L20
     
    3-402  131-204
(3) 1,
L20
  131-413
(3) 1,
L20
     
    3-403  119-355
(3) 1,
L20
  119-325
(3) 1,
L20
    
    3-404  261-318
(2) 1,
L20
   131-204
(3) 4,
L25
   131-204
(3) 4,
L25
    3-503      115-333
(3) 1,
L20
     
    3-504      261-212
(2) 1,
L20
      
พุธ    3-101  191-406
(3) 1,
L20
  192-206
(3) 1,
L20
    
  192-428
(3) 1,
L20
  191-202
(3) 1,
L20
    
    3-102  192-403
(3) 1,
L20
   192-201
(3) 1,
L20
    
    3-104      193-106
(3) 1,
L20
     
    3-201      191-201
(3) 1,
L20
    
    3-205  193-203
(3) 1,
L20
 193-207
(3) 1,
L20
     
    3-301  130-217
(3) 1,
L20
    101-301
(3) 7,
L20
     
    3-401  130-405
(3) 3,
L20
   119-104
(3) 1,
L20
     
    3-402  130-303
(3) 1,
L20
   119-102
(3) 1,
L20
     
    3-403  146-341
(3) 1,
L20
   119-243
(3) 1,
L20
      
    3-404  260-213
(3) 1,
L20
  135-404
(3) 1,
L20
     
    3-503  115-202
(3) 1,
L20
  115-108
(3) 1,
L20
     
    3-504  115-331
(3) 1,
L20
  261-211
(3) 1,
L20
     
พฤหัสบดี    3-101      192-203
(3) 1,
L20
     
    3-102      190-104
(3) 1,
L20
     
    3-104      193-364
(3) 1,
L20
     
    3-201  192-301
(3) 1,
L20
  190-301
(3) 1,
L20
     
      191-304
(3) 1,
L20
     
    3-205  193-206
(3) 1,
L20
  137-202
(3) 1,
L20
     
    3-401  146-354
(3) 1,
L20
         
    3-403  261-317
(3) 1,
L20
      119-327
(3) 4,
L25
    3-404  260-214
(3) 1,
L20
         
ศุกร์    3-102      192-101
(3) 1,
L20
    
      191-101
(3) 1,
L20
    
    3-104  192-437
(3) 1,
L20
         
  191-413
(3) 1,
L20
         
    3-205      192-205
(3) 1,
L20
    
      191-301
(3) 1,
L20
    
    3-401    119-151
(3) 1,
L20
    167-101
(3) 1,
L20
   
    3-402      131-453
(3) 1,
L20
     
    3-403  131-408
(3) 1,
L20
  261-316
(3) 1,
L20
     
    3-404  261-320
(2) 1,
L20
          
    3-504      115-322
(3) 1,
L20
     
เสาร์    3-101  190-101
(3) 1,
L20
   192-205
(3) 21,
L30
   
        192-201
(3) 21,
L30
  
        191-201
(3) 21,
L32
  
        191-203
(3) 21,
L30
  
        192-207
(3) 21,
L30
  
    3-102      193-335
(3) 1,
L20
     
    3-104 193-105
(3) 21,
L30
 193-105
(3) 21,
L30
  193-205
(3) 21,
L30
 193-205
(3) 21,
L30
 
 193-202
(3) 21,
L30
 193-202
(3) 21,
L30
  193-364
(3) 21,
L30
 193-364
(3) 21,
L30
 
 193-206
(3) 21,
L30
     193-102
(3) 21,
L30
 193-102
(3) 21,
L30
 
        193-372
(3) 21,
L30
 193-372
(3) 21,
L30
 
    3-401       119-422
(3) 1,
L20
     
    3-402  119-103
(3) 1,
L20
  119-433
(3) 2,
L20
     
         261-318
(2) 21,
L32
   
    3-403  261-319
(3) 1,
L20
   119-243
(3) 1,
L20
      
    3-404  260-213
(3) 21,
L32
  261-211
(3) 21,
L32
     
    3-503  261-210
(3) 1,
L20
  261-321
(3) 1,
L20
     
    3-504  261-323
(2) 1,
L20
  261-323
(2) 1,
L20
 261-212
(2) 21,
L32
   
อาทิตย์    3-101 192-205
(3) 21,
L30
    192-201
(3) 21,
L30
  
 190-204
(3) 21,
L30
 190-204
(3) 21,
L30
  192-207
(3) 21,
L30
  
 190-206
(3) 21,
L30
 190-206
(3) 21,
L30
  191-201
(3) 21,
L32
  
        191-203
(3) 21,
L30
  
    3-102 192-421
(3) 21,
L30
 192-421
(3) 21,
L30
 191-416
(3) 21,
L32
   
 191-420
(3) 21,
L30
 192-404
(3) 21,
L30
       
 192-404
(3) 21,
L30
 191-420
(3) 21,
L30
       
    3-401  101-204
(3) 22,
L32
 101-204
(3) 22,
L32
 159-333
(3) 1,
L20
     
    3-402  261-317
(3) 21,
L32
  261-322
(3) 21,
L32
 261-318
(2) 21,
L32
   
    3-403 260-214
(3) 21,
L32
  261-316
(3) 21,
L32
 261-212
(2) 21,
L32
   
    3-404  260-213
(3) 21,
L32
  261-211
(3) 21,
L32
     
    3-503 261-320
(2) 21,
L32
  261-390
(1) 21,
L32
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
L53 = ปริญญาเอก นานาชาติ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล