ตารางการใช้ห้อง
- มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 4 ระหว่าง  24/1/2565 - 30/1/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    2-204  221-328
(3) 1,
L35
  221-417
(3) 1,
L35
     
    2-205      221-423
(3) 1,
L35
     
    2-302  167-330
(3) 1,
L20
   135-303
(3) 1,
L20
     
    2-303     167-412
(3) 1,
L20
  167-325
(3) 1,
L20
   
    2-402      131-103
(3) 4,
L25
   131-103
(3) 4,
L25
    2-403      221-204
(3) 1,
L35
     
    2-408  143-300
(3) 1,
L20
  143-400
(3) 1,
L20
     
อังคาร    2-202      123-121
(3) 1,
L20
     
    2-204  221-200
(3) 1,
L35
  117-121
(3) 1,
L35
     
    2-205  221-459
(3) 1,
L35
  221-414
(3) 1,
L35
     
    2-302  134-331
(3) 1,
L20
  101-204
(3) 1,
L20
      
    2-303       114-202
(2) 51,
L20
  119-262
(3) 1,
L27
    2-306  124-104
(1) 1,
L20
         
    2-402  133-413
(3) 1,
L20
  124-102
(3) 1,
L20
     
    2-403  115-335
(3) 1,
L20
         
    2-404  167-204
(3) 1,
L20
  115-433
(3) 1,
L20
     
    2-405     167-205
(3) 1,
L20
  167-206
(3) 1,
L20
   
    2-406       129-101
(2) 4,
L20
   
       101-401
(3) 4,
L20
   
    2-407  101-313
(3) 1,
L20
  101-313
(3) 2,
L20
     
    2-408  125-202
(3) 1,
L20
  140-163
(3) 99,
L35
     
    2-409  140-163
(3) 1,
L20
  140-265
(3) 1,
L20
     
    2-508  140-266
(3) 99,
L35
  143-405
(3) 1,
L20
     
    2-509      146-318
(3) 1,
L20
     
พุธ    2-204  117-109
(3) 1,
L35
  221-205
(3) 1,
L35
   131-432
(3) 1,
L25
    2-205  221-300
(3) 1,
L35
  117-129
(3) 1,
L35
     
    2-302  221-421
(3) 1,
L35
  221-450
(3) 1,
L35
     
    2-303  131-306
(3) 1,
L20
  156-424
(3) 1,
L20
     
    2-308-9  133-310
(3) 1,
L20
         
    2-402  130-405
(3) 2,
L20
  115-432
(3) 1,
L20
  158-345
(3) 1,
L20
 
      113-414
(3) 1,
L20
     
    2-403  156-307
(3) 1,
L20
  115-434
(3) 1,
L20
     
    2-404  115-334
(3) 1,
L20
 113-424
(3) 1,
L20
     
    2-405  151-312
(3) 1,
L20
  131-309
(3) 2,
L20
     
    2-406  146-308
(3) 1,
L20
  143-307
(3) 1,
L20
     
    2-407  143-302
(3) 1,
L20
  126-316
(3) 1,
L20
     
    2-408  125-117
(3) 1,
L20
  101-312
(3) 1,
L20
     
    2-409  125-203
(3) 1,
L20
  125-202
(3) 2,
L20
     
    2-502  146-352
(3) 1,
L20
    167-201
(3) 1,
L20
   
    2-503  167-207
(3) 1,
L20
  167-208
(3) 1,
L20
  167-209
(3) 1,
L20
   
    2-508  140-163
(3) 2,
L20
  140-163
(3) 3,
L20
     
    2-509  140-265
(3) 99,
L35
  140-266
(3) 1,
L20
     
พฤหัสบดี    2-204  117-124
(3) 1,
L35
  221-325
(3) 1,
L35
   130-303
(3) 2,
L25
    2-205      117-242
(3) 1,
L35
     
    2-302  221-418
(3) 1,
L35
  221-420
(3) 1,
L35
  160-209
(3) 2,
L25
 
    2-303  123-101
(3) 1,
L20
   221-429
(3) 1,
L35
  119-345
(3) 2,
L25
    2-304      124-121
(1) 1,
L20
     
    2-308-9  130-204
(3) 1,
L20
         
    2-402  131-307
(3) 1,
L20
  113-312
(3) 1,
L20
   151-494
(1) 21,
L32
    2-403  156-306
(3) 1,
L20
   117-132
(3) 1,
L35
   
    2-404      113-322
(3) 1,
L20
   130-490
(1) 21,
L32
    2-408  101-312
(3) 2,
L20
  101-312
(3) 3,
L20
     
    2-409  125-202
(3) 3,
L20
         
    2-502  167-210
(3) 1,
L20
  167-301
(3) 1,
L20
  167-202
(3) 1,
L20
   
    2-503         167-302
(3) 1,
L20
   
    2-508  140-265
(3) 2,
L20
  140-265
(3) 3,
L20
     
    2-509  140-266
(3) 2,
L20
  140-266
(3) 3,
L20
     
ศุกร์    2-202      123-102
(1) 1,
L20
     
    2-204  117-142
(3) 1,
L35
  221-441
(3) 1,
L35
   131-472
(3) 2,
L25
    2-205  221-311
(3) 1,
L35
  221-322
(3) 1,
L35
     
  221-410
(3) 1,
L35
         
    2-302  124-102
(3) 2,
L20
  135-304
(3) 1,
L20
     
    2-303  114-301
(2) 51,
L20
          
    2-402  131-309
(3) 1,
L20
       134-321
(3) 1,
L25
    2-403  133-411
(3) 1,
L20
  133-419
(3) 1,
L20
     
    2-404  135-301
(3) 1,
L20
         
    2-405  135-310
(3) 1,
L20
         
    2-406  136-301
(3) 2,
L20
         
    2-407  101-313
(3) 3,
L20
         
    2-408  125-119
(2) 1,
L20
   140-164
(3) 99,
L35
     
    2-409  146-307
(3) 1,
L20
         
    2-502  167-211
(3) 1,
L20
  167-310
(3) 1,
L20
  167-312
(3) 1,
L20
   
เสาร์    2-204  221-411
(3) 1,
L35
       119-102
(3) 2,
L25
    2-205      221-305
(3) 1,
L35
     
    2-302  125-114
(3) 1,
L20
  125-201
(3) 1,
L20
     
    2-303  123-101
(3) 21,
L32
   221-448
(3) 1,
L35
     
  221-438
(3) 1,
L35
  211-338
(3) 1,
L35
     
    2-308-9  124-115
(3) 1,
L20
         
    2-402  134-304
(3) 1,
L20
  131-472
(3) 1,
L20
     
    2-403  151-201
(3) 1,
L20
          
    2-404  157-244
(3) 21,
L32
   129-101
(2) 5,
L20
   
       101-401
(3) 5,
L20
   
    2-405         101-311
(3) 21,
L32
 156-305
(3) 21,
L32
    2-406      124-102
(3) 21,
L32
  124-102
(3) 22,
L32
  
    2-407          159-214
(3) 1,
L20
    2-408      125-202
(3) 21,
L32
  125-202
(3) 22,
L32
  
    2-409  167-317
(3) 1,
L20
  167-318
(3) 1,
L20
  167-323
(3) 1,
L20
   
    2-502  131-204
(3) 1,
L20
         
อาทิตย์    2-302  131-309
(3) 21,
L32
        
    2-303       131-460
(3) 21,
L32
   
    2-308-9       130-404
(3) 21,
L32
   
    2-402  133-310
(3) 21,
L32
  133-411
(3) 21,
L32
   
    2-404            130-490
(1) 21,
L32
 
    2-507          124-105
(3) 21,
L32
 
    2-508  101-406
(3) 21,
L32
  151-477
(3) 21,
L32
  159-342
(3) 1,
L20
    2-509  159-334
(3) 1,
L20
  159-101
(3) 1,
L20
  159-212
(3) 1,
L20
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
L53 = ปริญญาเอก นานาชาติ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล