ตารางการใช้ห้อง
- มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 19
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 4 ระหว่าง  24/1/2565 - 30/1/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    19-1004          119-303
(3) 4,
L25
    19-1009          119-263
(3) 2,
L25
    19-1102 200-569
(2) 1,
L24
 200-440
(2) 1,
L24
     200-437
(2) 1,
L24
   
    19-1103  200-208
(3) 1,
L24
  200-203
(2) 1,
L24
     
   200-216
(2) 1,
L24
  200-214
(3) 1,
L24
     
    19-1106       200-456
(2) 1,
L24
     
    19-1107      200-556
(3) 1,
L24
     
      200-576
(2) 1,
L24
     
    19-1108 200-323
(4) 1,
L24
  200-320
(3) 1,
L24
     
    19-1201       119-263
(3) 1,
L20
      
    19-1203  118-226
(3) 1,
L20
 118-126
(3) 1,
L20
 118-222
(3) 1,
L20
 118-426
(3) 1,
L20
     
    19-1203/1  118-322
(3) 1,
L20
           
    19-1204  160-313
(3) 21,
L32
 
  160-314
(3) 21,
L32
 
    19-1204/1  119-303
(3) 1,
L20
         
    19-1306          158-203
(3) 1,
L20
 
    19-504  117-112
(3) 1,
L35
   211-557
(3) 1,
L35
     
อังคาร    19-1004  119-331
(3) 1,
L20
   119-337
(3) 1,
L20
  119-334
(3) 2,
L25
    19-1006      114-301
(2) 1,
L20
   119-216
(3) 2,
L25
    19-1006/1      119-345
(3) 1,
L20
  160-427
(3) 1,
L25
 
    19-1009          119-252
(3) 1,
L27
    19-1010  101-301
(3) 2,
L20
 101-301
(3) 1,
L20
 101-301
(3) 4,
L20
 101-301
(3) 3,
L20
     
    19-1103      200-207
(2) 1,
L24
      
    19-1106  123-113
(3) 1,
L20
  200-100
(1) 1,
L24
      
    19-1108 200-325
(1) 1,
L24
 200-322
(2) 1,
L24
  200-549
(2) 1,
L24
      
 200-330
(2) 1,
L24
           
    19-1201  119-215
(3) 1,
L20
   119-213
(3) 1,
L20
     
    19-1202         101-203
(3) 1,
L20
     
    19-1203  118-224
(3) 1,
L20
 118-111
(3) 1,
L20
 118-122
(3) 1,
L20
       
    19-1203/1  118-434
(3) 1,
L20
 118-422
(3) 1,
L20
 118-324
(3) 1,
L20
       
    19-1204  160-313
(3) 21,
L32
 
  160-314
(3) 21,
L32
 
    19-1204/1  119-141
(3) 1,
L20
 119-161
(3) 1,
L20
         
    19-1205         101-204
(3) 1,
L20
     
    19-1206  160-206
(3) 1,
L20
  115-337
(3) 1,
L20
   160-301
(3) 1,
L25
    19-1305  114-202
(2) 1,
L24
  100-106
(3) 1,
L24
     
    19-1306          158-211
(3) 1,
L20
 
    19-1801  119-424
(3) 1,
L20
         
    19-1804      119-327
(3) 1,
L20
     
    19-302      119-427
(3) 1,
L20
     
    19-305  127-223
(3) 1,
L20
         
    19-306  127-461
(3) 1,
L20
       509-610
(3) 1,
L41
    19-307-8      101-205
(3) 1,
L20
 101-205
(3) 1,
L20
   502-630
(3) 2,
L41
    19-403  101-102
(3) 1,
L20
         
    19-404  101-206
(3) 1,
L20
 101-206
(3) 1,
L20
 101-203
(3) 1,
L20
   101-201
(3) 6,
L25
 101-201
(3) 6,
L25
    19-406      101-405
(3) 1,
L20
    
    19-504  211-491
(5) 1,
L35
   211-346
(3) 1,
L35
     
    19-701  140-264
(3) 1,
L20
 146-369
(3) 5,
L20
    
    19-702/2      140-169
(3) 1,
L20
 
พุธ    19-1004  119-302
(3) 1,
L20
        119-215
(3) 2,
L25
    19-1006      261-315
(3) 1,
L20
     
    19-1006/1      114-302
(2) 1,
L20
     
    19-1007  185-101
(3) 1,
L20
     
    19-1008       119-313
(3) 1,
L20
     
    19-1009      119-303
(3) 3,
L20
   119-331
(3) 2,
L25
    19-1010  101-301
(3) 6,
L20
 101-301
(3) 5,
L20
 101-301
(3) 7,
L20
  121-102
(3) 1,
L24
    
    19-1102   200-450
(2) 1,
L24
  200-444
(4) 1,
L24
    
    19-1103  200-217
(3) 1,
L24
  200-587
(2) 1,
L24
      
    19-1107      200-586
(2) 1,
L24
      
    19-1108  200-311
(3) 1,
L24
         
    19-1201  119-213
(3) 2,
L20
   119-263
(3) 1,
L20
    160-203
(3) 2,
L25
    19-1202     101-203
(3) 2,
L20
         
    19-1203  118-124
(3) 1,
L20
 118-126
(3) 1,
L20
 118-222
(3) 1,
L20
       
    19-1203/1  118-226
(3) 1,
L20
 118-322
(3) 1,
L20
  118-314
(3) 1,
L20
     
    19-1204  160-313
(3) 21,
L32
 
  160-314
(3) 21,
L32
 
    19-1204/1  119-242
(3) 1,
L20
 118-424
(3) 1,
L20
         
    19-1205     101-204
(3) 2,
L20
         
    19-1206  160-309
(3) 1,
L20
   160-203
(3) 1,
L20
 160-311
(3) 1,
L25
 
    19-1305 240-115
(4) 1,
L24
  121-102
(3) 1,
L24
      
    19-1306          158-451
(3) 1,
L20
 
    19-302  122-211
(3) 1,
L20
  146-306
(3) 1,
L20
   500-623
(3) 2,
L41
    19-305  127-337
(3) 1,
L20
         
    19-306  127-457
(3) 1,
L20
  129-101
(2) 1,
L20
  500-610
(3) 1,
L41
      101-401
(3) 1,
L20
    
    19-307-8  122-117
(2) 1,
L20
         
    19-403      101-117
(3) 1,
L20
    
    19-404  101-203
(3) 2,
L20
  101-205
(3) 2,
L20
 101-205
(3) 2,
L20
     
    19-406  101-204
(3) 2,
L20
   101-209
(3) 1,
L20
    
    19-504       117-105
(3) 1,
L35
     
    19-701  140-264
(3) 2,
L20
         
    19-702/1      140-169
(3) 2,
L20
 
พฤหัสบดี    19-1004  185-105
(3) 1,
L20
   119-104
(3) 2,
L25
    19-1006/1  119-303
(3) 2,
L20
  130-302
(3) 1,
L20
   130-302
(3) 2,
L25
    19-1007  185-201
(3) 1,
L20
     
  185-202
(3) 1,
L20
     
    19-1009  119-426
(3) 1,
L20
       119-253
(3) 1,
L27
    19-1102  200-445
(1) 1,
L24
  200-324
(1) 2,
L24
     
  200-445
(1) 2,
L24
         
  200-445
(1) 3,
L24
         
    19-1103      200-324
(1) 1,
L24
     
    19-1104  200-312
(1) 1,
L24
  200-312
(1) 2,
L24
     
  200-218
(1) 1,
L24
  200-218
(1) 2,
L24
     
    19-1106  123-215
(3) 1,
L20
         
    19-1107      200-324
(1) 3,
L24
     
    19-1108  200-553
(2) 1,
L24
          
  200-333
(2) 1,
L24
          
    19-1201  119-214
(3) 1,
L20
    160-103
(3) 1,
L20
  160-103
(3) 2,
L25
    19-1203  118-424
(3) 1,
L20
 118-122
(3) 1,
L20
 118-422
(3) 1,
L20
 118-426
(3) 1,
L20
     
    19-1203/1  118-212
(3) 1,
L20
  160-209
(3) 1,
L20
     
    19-1204  160-313
(3) 21,
L32
 
  160-314
(3) 21,
L32
 
    19-1204/1    118-324
(3) 1,
L20
         
    19-1206       160-454
(3) 1,
L20
   160-308
(3) 1,
L25
    19-1305      240-116
(1) 1,
L24
    
    19-1306          158-315
(3) 1,
L20
 
    19-1804  119-328
(3) 1,
L20
         
    19-302  119-433
(3) 1,
L20
         
    19-305  127-323
(3) 1,
L20
         
    19-306  101-303
(3) 1,
L20
       502-614
(3) 1,
L41
    19-307-8  127-445
(3) 1,
L20
       700-111
(3) 2,
L41
    19-403  101-102
(3) 2,
L20
  101-105
(3) 1,
L20
     
    19-404  101-211
(3) 1,
L20
  129-101
(2) 2,
L20
    
      101-401
(3) 2,
L20
    
    19-406  124-120
(2) 1,
L20
          
    19-502       211-490
(1) 1,
L35
     
    19-503           760523
(3) 1,
L41
    19-504  211-460
(3) 1,
L35
          
    19-701  143-301
(3) 1,
L20
         
    19-702/2  146-369
(3) 1,
L20
 140-169
(3) 3,
L20
 
ศุกร์    19-1004  190-204
(3) 1,
L20
   119-214
(3) 3,
L25
    19-1006/1  119-216
(3) 1,
L20
  119-365
(3) 1,
L20
     
    19-1007  185-110
(3) 1,
L20
     
    19-1008       119-313
(3) 2,
L20
     
    19-1009  119-334
(3) 1,
L20
    160-201
(3) 1,
L20
    
    19-1102 200-443
(2) 1,
L24
       200-446
(1) 1,
L24
   
         200-454
(2) 1,
L24
   
    19-1106  200-206
(3) 1,
L24
  200-548
(3) 1,
L24
      
  200-215
(2) 1,
L24
  200-220
(2) 1,
L24
      
    19-1107  200-578
(1) 1,
L24
 200-439
(2) 1,
L24
  200-555
(3) 1,
L24
     
      200-577
(2) 1,
L24
     
    19-1108   200-319
(3) 1,
L24
 200-438
(2) 1,
L24
      
   200-329
(2) 1,
L24
         
    19-1201  101-205
(3) 3,
L20
 101-205
(3) 3,
L20
  160-501
(3) 1,
L20
     
    19-1202     101-203
(3) 3,
L20
         
    19-1203  119-161
(3) 1,
L20
 118-124
(3) 1,
L20
 118-224
(3) 1,
L20
 118-111
(3) 1,
L20
     
    19-1203/1  118-336
(3) 1,
L20
   118-434
(3) 1,
L20
     
    19-1204  160-313
(3) 21,
L32
 
  160-314
(3) 21,
L32
 
    19-1204/1  119-242
(3) 1,
L20
 119-141
(3) 1,
L20
  119-214
(3) 2,
L20
     
    19-1206  160-424
(3) 1,
L20
  160-452
(3) 1,
L20
     
    19-1305  114-201
(2) 1,
L24
         
    19-1306          158-234
(3) 1,
L20
 
    19-1801  119-424
(3) 2,
L20
         
    19-1804  119-327
(3) 3,
L20
 119-327
(3) 2,
L20
     
    19-302  119-427
(3) 2,
L20
         
    19-305  127-221
(3) 1,
L20
         
    19-306  193-401
(3) 1,
L20
       700-111
(3) 1,
L41
    19-307-8  127-421
(3) 1,
L20
       500-631
(3) 3,
L41
    19-403      101-403
(3) 2,
L20
     
    19-404  101-203
(3) 3,
L20
  101-406
(3) 1,
L20
     
    19-406  101-207
(3) 1,
L20
 101-207
(3) 1,
L20
         
    19-504  117-119
(3) 1,
L35
   211-556
(3) 1,
L35
     
    19-701      146-369
(3) 3,
L20
 
    19-702/1  140-169
(3) 4,
L20
 146-355
(3) 1,
L20
 140-169
(3) 4,
L20
    19-702/2      140-169
(3) 5,
L20
 
เสาร์    19-1004  185-406
(3) 1,
L20
     
    19-1006          781708
(3) 1,
L41
 
    19-1006/1  781605
(3) 1,
L41
  781609
(3) 1,
L41
     
      781609
(3) 1,
L41
     
    19-1007  185-106
(3) 1,
L20
     
  185-208
(3) 1,
L20
     
    19-1008  119-431
(3) 1,
L20
   900 307
(3) 1,
L50
     
    19-1009  119-216
(3) 3,
L20
   114-302
(2) 2,
L20
     
    19-1107 200-661
(3) 1,
L24
    
    19-1201  119-213
(3) 3,
L20
   119-215
(3) 3,
L20
     
    19-1202     101-204
(3) 3,
L20
         
    19-1203  160-405
(2) 21,
L32
 
  160-204
(3) 23,
L32
 
  160-303
(2) 22,
L32
 
  160-424
(3) 22,
L32
 
  160-499
(3) 22,
L32
 
  160-306
(3) 21,
L32
 
  160-207
(3) 23,
L32
 
    19-1203/1  160-204
(3) 21,
L32
 
  160-207
(3) 21,
L32
 
  160-209
(3) 21,
L32
 
  160-424
(3) 21,
L32
 
  160-499
(3) 21,
L32
 
  160-406
(3) 21,
L32
 
  160-310
(3) 22,
L32
 
  160-310
(3) 21,
L32
 
  160-306
(3) 22,
L32
 
  160-304
(3) 22,
L32
 
  160-304
(3) 21,
L32
 
  160-301
(3) 22,
L32
 
  160-301
(3) 21,
L32
 
  160-207
(3) 22,
L32
 
  101-209
(3) 21,
L32
 
  160-204
(3) 22,
L32
 
    19-1204  160-422
(3) 21,
L32
 
    19-1204/1  160-209
(3) 22,
L32
 
    19-1206       160-304
(3) 1,
L20
    
    19-1305  240-101
(2) 1,
L24
   100-103
(3) 1,
L24
    
    19-1305/1  940-205
(3) 1,
L50
  940-206
(3) 1,
L50
     
    19-1306  158-316
(3) 1,
L20
  158-321
(1) 1,
L20
  158-127
(1) 1,
L20
 
    19-1804  119-328
(3) 2,
L20
         
    19-302  501-617
(3) 2,
L41
         
    19-305  508-616
(3) 1,
L20
  503-615
(3) 1,
L41
  700-201
(3) 1,
L41
 
    19-306  500-631
(3) 2,
L41
  500-610
(3) 2,
L41
  500-618
(3) 1,
L41
 
    19-403  101-403
(3) 3,
L20
         
    19-404  101-204
(3) 3,
L20
   129-101
(2) 3,
L20
  101-403
(3) 4,
L25
      101-401
(3) 3,
L20
    
    19-406  101-406
(3) 2,
L20
  113-103
(2) 2,
L20
     
       101-209
(3) 2,
L20
    
    19-503  760535
(3) 1,
L41
     760589
(3) 1,
L41
  
    19-503/1  760532
(3) 1,
L41
  760512
(3) 1,
L41
     
    19-504   211-225
(3) 1,
L35
        
    19-701      146-369
(3) 2,
L20
 
    19-702/1  140-169
(3) 6,
L20
 146-369
(3) 5,
L20
 140-169
(3) 6,
L20
    19-702/2  146-369
(3) 1,
L20
 140-169
(3) 7,
L20
 
    19-808  931-113
(3) 1,
L50
     
  930-100
(3) 1,
L50
     
  930-100
(0) 2,
L50
     
    19-902  751 226
(3) 1,
L41
         
    19-905  900 304
(3) 1,
L50
  751 116
(3) 1,
L41
     
    19-906  751 117
(3) 1,
L41
         
    19-910  790-202
(3) 1,
L41
  790-206
(3) 1,
L41
 790-304
(3) 1,
L41
  
อาทิตย์    19-1006  781692
(3) 1,
L41
         
    19-1006/1  781691
(3) 1,
L41
  781606
(3) 1,
L41
  781603
(3) 1,
L41
 
      781606
(3) 1,
L41
     
    19-1008  900 302
(3) 1,
L50
  900 303
(3) 1,
L50
     
    19-1202    101-203
(3) 21,
L32
        
    101-204
(3) 21,
L32
        
    19-1203  160-405
(2) 21,
L32
 
  160-204
(3) 23,
L32
 
  160-207
(3) 23,
L32
 
  160-499
(3) 22,
L32
 
  160-303
(2) 22,
L32
 
  160-424
(3) 22,
L32
 
  160-306
(3) 21,
L32
 
    19-1203/1  160-204
(3) 21,
L32
 
  160-207
(3) 21,
L32
 
  160-306
(3) 22,
L32
 
  160-304
(3) 22,
L32
 
  160-304
(3) 21,
L32
 
  160-301
(3) 22,
L32
 
  160-301
(3) 21,
L32
 
  160-209
(3) 21,
L32
 
  160-207
(3) 22,
L32
 
  160-204
(3) 22,
L32
 
  101-209
(3) 21,
L32
 
  160-424
(3) 21,
L32
 
  160-499
(3) 21,
L32
 
  160-406
(3) 21,
L32
 
  160-310
(3) 22,
L32
 
  160-310
(3) 21,
L32
 
    19-1204  160-422
(3) 21,
L32
 
    19-1204/1  160-209
(3) 22,
L32
 
    19-1205    101-205
(3) 21,
L32
        
    19-1206    160-310
(3) 1,
L20
       
    19-1305/1  940-207
(3) 1,
L50
     940-201
(3) 1,
L50
  
    19-1306  158-202
(3) 1,
L20
  158-241
(3) 1,
L20
  158-212
(3) 1,
L20
 
    19-302  504-610
(3) 2,
L41
         
    19-305      503-615
(3) 2,
L41
  500-613
(3) 2,
L41
 
    19-306  500-611
(3) 1,
L41
  501-611
(3) 1,
L41
     
    19-502  720-202
(3) 1,
L41
  
  720-101
(3) 1,
L41
  
  721-101
(3) 1,
L41
  
    19-808  931-124
(3) 1,
L50
     
  931-121
(3) 1,
L50
     
    19-902  900 301
(3) 1,
L50
  900 411
(3) 1,
L50
     
    19-905  751 115
(3) 1,
L41
  751 114
(3) 1,
L41
     
      751 114
(3) 1,
L41
     
    19-906  751 118
(3) 1,
L41
  900 422
(3) 1,
L50
     
    19-910  790-207
(3) 1,
L41
  790-208
(3) 1,
L41
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
L53 = ปริญญาเอก นานาชาติ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล