ตารางการใช้ห้อง
- มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 4 ระหว่าง  24/1/2565 - 30/1/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
 
จันทร์
 
 
-
 
           
อังคาร    14-103  261-313
(3) 1,
L20
  127-225
(3) 1,
L20
   
    14-202       153-427
(2) 1,
L20
   
    14-206  155-228
(3) 1,
L20
  155-229
(1) 1,
L20
    
    14-207  155-291
(2) 1,
L20
  155-391
(2) 1,
L20
   
    14-402  200-432
(1) 1,
L24
  200-432
(1) 2,
L24
   
    14-405  200-202
(1) 1,
L24
  200-202
(1) 2,
L24
   
พุธ    14-103      123-123
(1) 1,
L20
   
    14-105      127-421
(3) 1,
L20
   
    14-108      127-326
(1) 1,
L20
   
    14-202  155-325
(3) 1,
L20
  155-421
(3) 1,
L20
   
    14-206  155-224
(3) 1,
L20
  155-326
(1) 1,
L20
    
    14-207      155-243
(1) 1,
L20
    
    14-402  200-314
(1) 1,
L24
  200-314
(1) 2,
L24
   
    14-405  122-112
(1) 1,
L24
 122-112
(1) 2,
L24
 122-116
(1) 1,
L20
 
    14-501  170-211
(3) 1,
L20
        
พฤหัสบดี    14-202  155-101
(3) 2,
L35
 155-494
(2) 1,
L20
 
    14-206  155-261
(1) 1,
L20
        
    14-402  200-430
(1) 1,
L24
  200-430
(1) 2,
L24
   
  200-452
(1) 1,
L24
  200-452
(1) 2,
L24
   
    14-501       170-211
(3) 2,
L20
   
ศุกร์    14-103      123-218
(1) 1,
L20
   
    14-105      127-443
(3) 1,
L20
   
    14-202  155-363
(1) 1,
L20
   155-322
(3) 1,
L20
   
    14-206  155-215
(3) 1,
L20
  155-216
(1) 1,
L20
    
เสาร์    14-202  155-141
(1) 1,
L20
   151-101
(3) 4,
L20
   
    14-207  155-329
(3) 1,
L20
  155-330
(1) 1,
L20
    
  191-417
(3) 1,
L20
       
อาทิตย์    14-202  151-101
(3) 5,
L32
  155-141
(1) 2,
L32
     
    14-206 101-301
(3) 23,
L32
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
L53 = ปริญญาเอก นานาชาติ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล