ตารางการใช้ห้อง
- มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 12
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 4 ระหว่าง  24/1/2565 - 30/1/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    12-1002  170-326
(3) 1,
L20
  170-328
(3) 1,
L20
      
    12-1006  500-614
(3) 99,
L41
         
    12-1007  117-141
(3) 99,
L35
         
    12-710/1  142-269
(3) 1,
L20
    
    12-802      193-334
(3) 1,
L20
     
    12-902  142-402
(3) 1,
L20
         
    12-906  101-201
(3) 1,
L20
 101-201
(3) 1,
L20
         
    12-907  135-305
(3) 1,
L20
         
อังคาร    12-1001           113-103
(2) 1,
L20
    12-1002  170-329
(3) 1,
L20
          
    12-1006  500-620
(3) 99,
L41
  512-611
(3) 99,
L41
     
    12-1007  117-133
(3) 99,
L35
  221-417
(3) 99,
L35
     
    12-603/1      146-469
(3) 2,
L20
    
    12-604  131-103
(3) 3,
L20
         
    12-701  193-302
(3) 1,
L20
         
    12-702  146-269
(3) 3,
L20
         
    12-707  142-303
(3) 1,
L20
         
    12-708  146-326
(3) 1,
L20
 146-421
(3) 1,
L20
     
    12-712/1  146-312
(3) 1,
L20
 146-310
(3) 1,
L20
     
    12-712/2  146-400
(3) 1,
L20
         
    12-801      133-401
(3) 1,
L20
     
    12-802  101-301
(3) 1,
L20
 101-301
(3) 2,
L20
 101-301
(3) 3,
L20
 101-301
(3) 4,
L20
     
    12-902      142-306
(3) 1,
L20
     
    12-906  101-201
(3) 2,
L20
 101-201
(3) 2,
L20
  101-402
(3) 1,
L20
     
    12-907  134-404
(3) 1,
L20
  134-323
(3) 1,
L20
     
พุธ    12-1001           113-103
(2) 1,
L20
    12-1002  170-328
(3) 1,
L20
          
    12-1006  501-611
(3) 99,
L41
         
    12-1007  117-241
(3) 99,
L35
  117-101
(3) 99,
L35
     
    12-603/1      146-404
(3) 1,
L20
    
    12-604  130-104
(3) 1,
L20
         
    12-712/1      146-412
(3) 1,
L20
     
    12-801  135-402
(3) 1,
L20
         
    12-802  101-301
(3) 5,
L20
 101-301
(3) 6,
L20
 193-331
(3) 1,
L20
     
    12-902  142-308
(3) 1,
L20
  142-304
(3) 1,
L20
     
    12-906  101-201
(3) 3,
L20
 101-201
(3) 3,
L20
 101-201
(3) 7,
L20
 101-201
(3) 7,
L20
     
    12-907  101-109
(3) 1,
L20
  101-110
(3) 1,
L20
     
พฤหัสบดี    12-1002  170-326
(3) 1,
L20
  170-329
(3) 1,
L20
      
    12-1006  512-610
(3) 99,
L41
         
    12-1007  221-414
(3) 99,
L35
         
    12-603/1  146-469
(3) 2,
L20
 146-420
(3) 1,
L20
     
    12-604  131-204
(3) 3,
L20
  101-402
(3) 2,
L20
     
    12-702      146-269
(3) 4,
L20
    
    12-708  146-324
(3) 1,
L20
         
    12-712/1      146-269
(3) 1,
L20
 
    12-801  130-404
(3) 1,
L20
         
    12-802  185-303
(3) 1,
L20
     
    12-902  142-300
(3) 1,
L20
  142-404
(3) 1,
L20
     
    12-906  101-201
(3) 4,
L20
 101-201
(3) 4,
L20
 101-201
(3) 5,
L20
 101-201
(3) 5,
L20
     
    12-907  101-403
(3) 1,
L20
  101-104
(3) 1,
L20
     
ศุกร์    12-1001           113-103
(2) 1,
L20
    12-1002      170-344
(2) 1,
L20
       
    12-1006  500-612
(3) 99,
L41
  500-631
(3) 98,
L41
     
      500-631
(3) 99,
L41
     
    12-1007  221-101
(3) 99,
L35
  221-322
(3) 99,
L35
     
    12-604  134-201
(3) 1,
L20
  130-404
(3) 2,
L20
     
    12-710/1  143-369
(3) 1,
L20
    
    12-712/1      146-302
(3) 1,
L20
     
    12-801  115-103
(3) 1,
L20
         
    12-802  185-207
(3) 1,
L20
     
  185-301
(3) 1,
L20
     
    12-902  142-302
(3) 1,
L20
  142-400
(3) 1,
L20
     
    12-906  101-110
(3) 2,
L20
  101-201
(3) 8,
L20
 101-201
(3) 8,
L20
     
    12-907  101-109
(3) 2,
L20
  134-121
(3) 1,
L20
     
เสาร์    12-603/1  146-369
(3) 4,
L20
    
    12-604      101-102
(3) 3,
L20
     
    12-702  146-269
(3) 4,
L20
 146-269
(3) 3,
L20
    
    12-708  146-269
(3) 2,
L20
    
    12-710/1  142-369
(3) 1,
L20
    
    12-710/2  143-269
(3) 1,
L20
    
    12-712/1  146-469
(3) 1,
L20
    
    12-801  119-434
(3) 1,
L20
          
    12-802  185-203
(3) 1,
L20
     
    12-902      101-402
(3) 3,
L20
     
    12-907  101-110
(3) 3,
L20
         
อาทิตย์    12-604  134-326
(3) 21,
L32
        
  130-302
(3) 21,
L32
        
    12-902  135-302
(3) 21,
L32
  130-403
(3) 22,
L32
   
  101-109
(3) 21,
L32
  134-121
(3) 21,
L32
   
    12-906  130-215
(3) 21,
L32
  133-416
(3) 21,
L32
   
  101-204
(3) 21,
L32
    133-407
(3) 21,
L32
   
       101-112
(3) 21,
L32
   
       134-404
(3) 21,
L32
   
    12-907  130-104
(3) 21,
L32
  130-303
(3) 21,
L32
   
  130-217
(3) 21,
L32
  131-103
(3) 21,
L32
   
  101-203
(3) 21,
L32
    136-301
(3) 21,
L32
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
L53 = ปริญญาเอก นานาชาติ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล