ตารางการใช้ห้อง
- มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 11
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 4 ระหว่าง  31/1/2565 - 6/2/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
 
จันทร์
 
 
-
 
            
อังคาร    11-105      156-305
(3) 1,
L20
    
พุธ    11-101     156-475
(3) 1,
L20
 156-475
(3) 1,
L20
   
    11-105  156-443
(3) 1,
L20
      157-291
(5) 21,
L32
 
พฤหัสบดี    11-101  156-203
(1) 1,
L20
        
    11-105  156-323
(3) 1,
L20
        
ศุกร์    11-101  156-304
(1) 1,
L20
        
    11-105  156-321
(3) 1,
L20
        
เสาร์    11-105  151-472
(3) 22,
L32
  156-301
(3) 21,
L32
    
อาทิตย์    11-101  156-101
(3) 21,
L32
   156-304
(1) 21,
L32
  156-203
(1) 21,
L32
    11-105  157-290
(1) 21,
L32
 156-101
(3) 21,
L32
 156-205
(3) 21,
L32
 157-102
(3) 21,
L32

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
L53 = ปริญญาเอก นานาชาติ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล