ตารางการใช้ห้อง
- มหาวิทยาลัยสยาม ไม่กำหนด
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 4 ระหว่าง  24/1/2565 - 30/1/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
0:00-1:001:00-2:002:00-3:003:00-4:004:00-5:005:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    -ยังไม่ระบุ240-209
(3) 1,
EXAM
                      
    0 (LCD)              155-687
(3) 1,
L20
   500-615
(3) 1,
L41
 
    1-Music          250-211
(3) 1,
L20
      251-458
(0) 1,
L20
    
          250-212
(2) 1,
L20
           
          251-470
(1) 1,
L20
           
          252-276
(2) 1,
L20
          
          251-325
(2) 1,
L20
          
            251-469
(1) 1,
L20
         
              252-472
(2) 1,
L20
       
              250-214
(2) 1,
L20
       
              251-279
(1) 1,
L20
       
              252-111
(2) 1,
L20
      
              251-217
(1) 1,
L20
 251-220
(1) 1,
L20
     
                 251-464
(0) 1,
L20
     
                 252-379
(1) 1,
L20
     
    2-Online          190-401
(5) 2,
L35
  192-207
(3) 1,
L35
   131-453
(3) 21,
L32
   
                   101-203
(3) 21,
L32
 
                   101-109
(3) 21,
L32
   
                   134-326
(3) 21,
L32
   
                   135-302
(3) 21,
L32
   
                   133-310
(3) 21,
L32
   
                   131-204
(3) 21,
L32
   
                   132-203
(3) 21,
L32
   
                   130-403
(3) 21,
L32
   
                   130-215
(3) 21,
L32
   
                   130-302
(3) 21,
L32
   
                   130-217
(3) 21,
L32
   
                   101-205
(3) 21,
L32
 
                   101-204
(3) 21,
L32
 
                   131-308
(3) 21,
L32
   
                   130-104
(3) 21,
L32
   
                   131-309
(3) 21,
L32
   
อังคาร    0 (LCD)                   160-206
(3) 2,
L25
  
    1-Music          250-315
(3) 1,
L20
  251-434
(3) 1,
L20
   251-118
(1) 1,
L20
    
          252-112
(2) 1,
L20
  252-163
(2) 1,
L20
      
          251-457
(3) 1,
L20
  252-378
(2) 1,
L20
      
              251-143
(1) 1,
L20
       
              252-320
(3) 1,
L20
      
                251-150
(1) 1,
L20
     
                251-449
(1) 1,
L20
      
    2-Online          114-202
(2) 2,
L20
 114-202
(2) 2,
L20
       133-301
(3) 21,
L32
   
พุธ    0 (LCD)          117-182
(3) 1,
L35
           
    1-Music          251-432
(3) 1,
L20
  251-331
(3) 1,
L20
  251-118
(1) 1,
L20
    
          252-473
(3) 1,
L20
  251-347
(1) 1,
L20
        
          252-371
(2) 1,
L20
  250-417
(3) 1,
L20
      
          251-278
(1) 1,
L20
   251-340
(1) 1,
L20
  251-354
(1) 1,
L20
     
          252-462
(3) 1,
L20
     252-379
(1) 2,
L20
     
          251-435
(3) 1,
L20
          
          252-250
(3) 1,
L20
           
    2-Online          191-405
(3) 1,
L20
       134-407
(3) 1,
L20
 
                   133-407
(3) 21,
L32
   
พฤหัสบดี    -ยังไม่ระบุ          146-351
(3) 98,
L35
          
    0 (LCD)          160-472
(3) 1,
L20
          
    1-Music          251-221
(3) 1,
L20
          
          251-223
(2) 1,
L20
          
    2-Online          192-205
(3) 2,
L35
   160-315
(3) 1,
L20
  119-101
(3) 1,
L20
 
          130-490
(1) 82,
L35
       133-411
(3) 21,
L32
   
          130-490
(1) 81,
L35
        155-101
(3) 21,
L32
  
ศุกร์    0 (LCD)                   160-201
(3) 2,
L25
 
                   500-631
(3) 1,
L41
 
                   160-501
(3) 2,
L25
 
    1-Music          252-352
(3) 1,
L20
  252-314
(3) 1,
L20
       
    2-Online          190-104
(3) 2,
L35
  114-201
(2) 2,
L20
       
              192-202
(3) 2,
L35
      
              192-404
(3) 1,
L35
      
                114-201
(2) 2,
L20
      
เสาร์    0 (LCD)                 261-315
(3) 21,
L32
   
                   160-304
(3) 2,
L25
  
    2-Online         170-116
(3) 2,
L20
  
          192-463
(3) 1,
L35
  190-301
(3) 2,
L35
      
                191-416
(3) 21,
L32
   
                   130-303
(3) 21,
L32
   
                   131-103
(3) 21,
L32
   
                   130-404
(3) 21,
L32
   
                   130-405
(3) 21,
L32
   
                   101-112
(3) 21,
L32
 
                   134-421
(3) 21,
L32
   
                   134-404
(3) 21,
L32
   
                   136-301
(3) 21,
L32
   
                   133-416
(3) 21,
L32
 
                   134-121
(3) 21,
L32
   
                   130-403
(3) 22,
L32
   
                   131-472
(3) 21,
L32
 
                   131-460
(3) 21,
L32
 
                   131-403
(3) 21,
L32
 
                   131-203
(3) 21,
L32
   
                   131-301
(3) 21,
L32
   
อาทิตย์    -ยังไม่ระบุ130-104
(3) 21,
EXAM
130-403
(3) 21,
EXAM
160-426
(3) 21,
EXAM
                131-472
(3) 21,
EXAM
    
    0 (LCD)                 261-315
(3) 21,
L32
   
    2-Online         170-116
(3) 2,
L20
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
L53 = ปริญญาเอก นานาชาติ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล