ตารางการใช้ห้อง
- มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 15
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 4 ระหว่าง  24/1/2565 - 30/1/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    15-301  170-110
(3) 1,
L20
  170-115
(3) 1,
L20
     
    15-302  170-222
(2) 1,
L20
 170-203
(2) 1,
L20
         
อังคาร    15-201  130-405
(3) 1,
L20
  135-410
(3) 1,
L20
     
    15-301  170-108
(3) 1,
L20
         
    15-302  170-223
(2) 1,
L20
         
    15-303  130-205
(3) 1,
L20
  132-403
(3) 1,
L20
     
    15-401  131-103
(3) 1,
L20
  136-301
(3) 1,
L20
     
    15-402  131-301
(3) 1,
L20
  133-301
(3) 1,
L20
     
    15-403  132-408
(3) 1,
L20
         
    15-ITนิเทศฯ  146-440
(3) 1,
L20
         
    IT48  131-460
(3) 1,
L20
         
พุธ    15-201  135-307
(3) 1,
L20
  134-325
(3) 1,
L20
     
    15-203  119-411
(3) 1,
L20
          
    15-301  170-110
(3) 1,
L20
         
    15-302  170-216
(3) 1,
L20
          
    15-303  134-401
(3) 1,
L20
  130-212
(3) 1,
L20
     
    15-401  131-305
(3) 1,
L20
  131-103
(3) 2,
L20
     
    15-402  132-203
(3) 1,
L20
  131-104
(3) 2,
L20
     
    15-403  133-416
(3) 1,
L20
  131-204
(3) 2,
L20
     
    15-501  131-301
(3) 1,
L20
         
พฤหัสบดี    15-201  132-311
(3) 1,
L20
  131-104
(3) 1,
L20
     
    15-302  170-212
(3) 1,
L20
 170-205
(2) 1,
L20
         
  170-212
(3) 2,
L20
           
    15-303  131-105
(3) 1,
L20
  119-999
(0) 1,
L20
     
    15-304      127-490
(1) 1,
L20
     
      251-491
(1) 1,
L20
     
      152-490
(1) 1,
L20
     
      156-490
(1) 1,
L20
     
      190-490
(1) 1,
L20
     
      151-494
(1) 1,
L20
     
      193-490
(1) 1,
L20
     
      130-490
(1) 5,
L20
     
      130-490
(1) 4,
L20
     
      130-490
(1) 3,
L20
     
      130-490
(1) 2,
L20
     
      130-490
(1) 1,
L20
     
      143-407
(1) 1,
L20
     
      146-467
(1) 1,
L20
     
      142-406
(1) 1,
L20
     
      128-490
(1) 1,
L20
     
      252-491
(1) 1,
L20
     
      158-491
(1) 1,
L20
     
      115-490
(1) 1,
L20
     
      190-400
(1) 1,
L20
     
       153-493
(1) 1,
L32
     
       116-494
(1) 1,
L20
     
       119-412
(1) 1,
L20
     
    15-401  132-409
(3) 1,
L20
         
    15-402  133-305
(3) 1,
L20
  131-104
(3) 2,
L20
     
    IT48  131-460
(3) 2,
L20
      131-460
(3) 3,
L25
ศุกร์    15-201  130-403
(3) 1,
L20
         
    15-203       119-411
(3) 2,
L20
     
    15-301  170-108
(3) 2,
L20
  170-110
(3) 1,
L20
     
    15-302  170-224
(2) 1,
L20
 170-225
(1) 1,
L20
  170-223
(2) 1,
L20
     
    15-303  132-304
(3) 1,
L20
  132-310
(3) 1,
L20
     
    15-401  132-203
(3) 2,
L20
         
    15-402  133-202
(3) 1,
L20
  100-101
(3) 1,
L24
     
      101-101
(3) 5,
L20
     
    15-403  133-311
(3) 1,
L20
  131-104
(3) 1,
L20
     
    15-501      101-101
(3) 1,
L20
     
    15-502      101-101
(3) 2,
L20
     
    15-503      101-101
(3) 3,
L20
     
เสาร์    15-201  130-215
(3) 1,
L20
         
    15-303  132-302
(3) 1,
L20
         
    15-403  131-204
(3) 1,
L20
  131-204
(3) 2,
L20
     
    15-501  131-103
(3) 1,
L20
  131-103
(3) 2,
L20
     
    15-502  131-105
(3) 1,
L20
         
อาทิตย์    15-201  132-203
(3) 21,
L32
  130-405
(3) 21,
L32
   
    15-303  133-301
(3) 21,
L32
        
    15-401  131-308
(3) 21,
L32
  131-301
(3) 21,
L32
   
  101-205
(3) 21,
L32
    131-472
(3) 21,
L32
   
    15-402  131-453
(3) 21,
L32
  131-403
(3) 21,
L32
   
  131-204
(3) 21,
L32
  134-421
(3) 21,
L32
   
    15-403  130-403
(3) 21,
L32
  131-203
(3) 21,
L32
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
L53 = ปริญญาเอก นานาชาติ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล