ตารางการใช้ห้อง
- มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 8
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 4 ระหว่าง  24/1/2565 - 30/1/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์    8-205   155-102
(3) 1,
L20
  155-102
(3) 1,
L20
     
อังคาร    8-102       151-101
(3) 6,
L35
    
    8-105  151-203
(3) 2,
L20
  151-324
(3) 1,
L20
     
    8-402      152-217
(1) 1,
L20
     
    8-502      152-313
(3) 1,
L20
     
    8-503  152-214
(3) 1,
L20
   151-482
(3) 1,
L20
     
พุธ    8-102  156-101
(3) 1,
L20
 156-101
(3) 1,
L20
        
    8-105      151-101
(3) 1,
L20
      
    8-303     152-381
(3) 1,
L20
      
    8-503  152-381
(3) 1,
L20
   152-216
(3) 1,
L20
     
    8-504      152-318
(3) 1,
L20
     
พฤหัสบดี    8-102      151-101
(3) 1,
L20
  151-101
(3) 7,
L32
   
    8-205  152-332
(1) 1,
L20
         
    8-403      152-382
(3) 1,
L20
   
    8-502      152-312
(3) 1,
L20
     
    8-504  152-211
(3) 1,
L20
         
ศุกร์    8-102  151-311
(3) 1,
L20
         
    8-105  151-111
(3) 1,
L20
        
    8-204      152-218
(3) 1,
L20
 152-218
(3) 1,
L20
   
    8-503      152-411
(3) 1,
L20
  152-433
(3) 1,
L20
 
    8-504  152-321
(3) 1,
L20
      152-490
(1) 1,
L32
 
เสาร์    8-105  151-325
(3) 1,
L20
  151-333
(3) 1,
L20
 151-101
(3) 2,
L32
 151-441
(3) 2,
L30
    8-204         152-218
(3) 2,
L32
 152-218
(3) 2,
L32
 
    8-205         152-478
(3) 1,
L32
  
    8-502      152-328
(3) 1,
L20
  152-331
(3) 1,
L20
  
    8-503      152-431
(3) 1,
L32
  152-421
(3) 1,
L20
 
    8-504      152-467
(3) 1,
L20
  152-211
(3) 2,
L32
  
      152-476
(3) 1,
L20
      
อาทิตย์    8-102  151-101
(3) 3,
L32
  151-101
(3) 2,
L32
       
    8-105     151-101
(3) 3,
L32
    151-233
(3) 2,
L32
  
    8-205      152-332
(1) 2,
L32
      
    8-502       152-312
(3) 2,
L32
     
    8-503  152-434
(3) 1,
L20
          
    8-504         152-317
(3) 1,
L32
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
L53 = ปริญญาเอก นานาชาติ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล