ตารางการใช้ห้อง
- มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 14
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 4 ระหว่าง  24/1/2565 - 30/1/2565 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์    14-202  155-116
(3) 1,
L20
       
    14-504      170-116
(3) 1,
L20
   
อังคาร    14-105      127-462
(1) 1,
L20
   
    14-206  155-480
(3) 1,
L20
  155-364
(1) 1,
L20
    
    14-401  200-568
(1) 1,
L24
  200-568
(1) 2,
L24
   
    14-405      127-224
(1) 1,
L20
   
พุธ    14-103  123-114
(1) 1,
L20
  123-114
(1) 2,
L20
   
    14-105      127-457
(3) 1,
L20
   
    14-202      101-304
(3) 1,
L20
   
    14-206  155-327
(1) 1,
L20
  155-244
(1) 21,
L32
  155-262
(1) 1,
L20
   
    14-401  200-321
(1) 1,
L24
  200-321
(1) 2,
L24
   
    14-405      122-118
(1) 1,
L20
   
    14-501       170-212
(3) 1,
L20
   
พฤหัสบดี    14-105      127-445
(3) 1,
L20
   
    14-202  155-151
(1) 1,
L20
        
    14-206  155-391
(1) 1,
L20
    155-392
(1) 1,
L20
    
    14-501       170-212
(3) 2,
L20
   
ศุกร์    14-103  123-216
(1) 1,
L20
  123-216
(1) 2,
L20
   
    14-105      127-421
(3) 1,
L20
   
    14-206  155-215
(3) 1,
L20
  155-365
(3) 1,
L20
   
เสาร์    14-105  127-428
(3) 1,
L20
  127-431
(3) 1,
L20
   
    14-202  155-225
(3) 21,
L32
  155-226
(1) 21,
L32
     
    14-206  155-152
(2) 21,
L32
  155-488
(2) 21,
L32
    
    14-207  191-417
(3) 1,
L20
  155-495
(3) 1,
L20
 155-223
(3) 21,
L32
 
      152-479
(3) 21,
L32
    
อาทิตย์    14-202  155-215
(3) 21,
L32
 155-151
(1) 21,
L32
 155-116
(3) 21,
L32
  
    14-206     155-101
(3) 21,
L32
    
      151-111
(3) 21,
L32
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
L53 = ปริญญาเอก นานาชาติ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล