ตารางการใช้ห้อง
 - มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 3
 ห้อง
 คุณลักษณะ: -      ประเภท:  Computer+Projector+OHP  สถานภาพ:  NORMAL ใช้งานได้  หมายเหตุ:
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 4 ระหว่าง  15/8/2565 - 21/8/2565 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ 101-301
(3) 203,
L20
  101-301
(3) 203,
L20
  
อังคาร  192-403
(3) 1,
L20
  192-201
(3) 1,
L20
  
      191-201
(3) 1,
L20
  
พุธ  192-439
(3) 1,
L20
  192-207
(3) 1,
L20
  
      191-203
(3) 1,
L20
  
พฤหัสบดี  193-301
(3) 1,
L20
  192-452
(3) 1,
L20
  
  190-301
(3) 1,
L20
       
  191-304
(3) 1,
L20
       
ศุกร์  191-305
(3) 1,
L20
  191-100
(3) 1,
L20
  
      190-104
(3) 1,
L20
  
เสาร์  192-204
(3) 1,
L20
       
อาทิตย์ 190-301
(3) 21,
L32
 190-301
(3) 21,
L32
  192-206
(3) 21,
L32
        191-421
(3) 21,
L32
        192-439
(3) 21,
L32
        191-202
(3) 21,
L32

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
L53 = ปริญญาเอก นานาชาติ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล