ตารางการใช้ห้อง
 - มหาวิทยาลัยสยาม ไม่กำหนด
 ห้อง
 คุณลักษณะ: -      ประเภท:  Lecture  สถานภาพ:  NORMAL ใช้งานได้  หมายเหตุ:
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 4 ระหว่าง  22/11/2564 - 28/11/2564 
 
Day/Time
 
0:00-1:001:00-2:002:00-3:003:00-4:004:00-5:005:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
 
จันทร์
 
                    
อังคาร125-301
(3) 1,
EXAM
153-322
(3) 1,
EXAM
153-325
(3) 1,
EXAM
153-329
(3) 1,
EXAM
153-423
(3) 1,
EXAM
153-425
(4) 1,
EXAM
155-229
(1) 1,
EXAM
155-228
(3) 2,
EXAM
155-228
(3) 1,
EXAM
155-224
(3) 2,
EXAM
155-216
(1) 2,
EXAM
155-215
(3) 2,
EXAM
155-114
(3) 21,
EXAM
155-113
(3) 21,
EXAM
153-488
(3) 1,
EXAM
185-302
(3) 2,
EXAM
155-243
(1) 2,
EXAM
155-243
(1) 1,
EXAM
155-229
(1) 2,
EXAM
153-424
(4) 1,
EXAM
153-422
(4) 1,
EXAM
153-328
(3) 1,
EXAM
153-323
(3) 1,
EXAM
153-213
(3) 1,
EXAM
153-212
(3) 1,
EXAM
153-211
(3) 1,
EXAM
                    
 
พุธ
 
                    
พฤหัสบดี185-202
(3) 1,
EXAM
          146-351
(3) 98,
L35
        
ศุกร์185-104
(3) 1,
EXAM
185-206
(3) 1,
EXAM
                    
เสาร์101-403
(3) 21,
EXAM
151-203
(3) 21,
EXAM
151-233
(3) 21,
EXAM
151-234
(3) 21,
EXAM
167-102
(3) 1,
EXAM
167-104
(3) 1,
EXAM
167-202
(3) 1,
EXAM
167-204
(3) 1,
EXAM
940-404
(0) 1,
EXAM
940-402
(9) 3,
EXAM
940-402
(12) 2,
EXAM
940-402
(6) 1,
EXAM
940-401
(12) 2,
EXAM
940-203
(3) 1,
EXAM
185-109
(3) 1,
EXAM
167-328
(3) 1,
EXAM
167-321
(3) 1,
EXAM
167-315
(3) 1,
EXAM
167-314
(3) 1,
EXAM
167-313
(3) 1,
EXAM
167-311
(3) 1,
EXAM
167-210
(3) 1,
EXAM
167-209
(3) 1,
EXAM
940-202
(3) 1,
EXAM
940-201
(3) 1,
EXAM
790-403
(0) 1,
EXAM
790-206
(3) 1,
EXAM
790-205
(3) 1,
EXAM
790-204
(3) 1,
EXAM
790-203
(3) 1,
EXAM
790-101
(3) 1,
EXAM
721-201
(3) 1,
EXAM
167-203
(3) 1,
EXAM
167-201
(3) 1,
EXAM
167-103
(3) 1,
EXAM
167-101
(3) 1,
EXAM
151-271
(3) 21,
EXAM
151-337
(3) 21,
EXAM
151-478
(3) 21,
EXAM
                    
อาทิตย์133-419
(3) 21,
EXAM
190-302
(3) 21,
EXAM
190-303
(3) 21,
EXAM
191-419
(3) 21,
EXAM
192-422
(3) 21,
EXAM
192-101
(3) 21,
EXAM
191-101
(3) 21,
EXAM
          153-423
(3) 21,
L32
    131-471
(3) 21,
EXAM
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
L53 = ปริญญาเอก นานาชาติ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
28 พ.ย. 256400:00-00:00สอบปลายภาค
133-419 : Business and Industrial Marketing กลุ่ม 21
28 พ.ย. 256400:00-00:00สอบปลายภาค
190-302 : Information Technology Laws and Ethics กลุ่ม 21
28 พ.ย. 256400:00-00:00สอบปลายภาค
190-303 : Information Technology Professional Communication กลุ่ม 21
28 พ.ย. 256400:00-00:00สอบปลายภาค
191-101 : Programming for Business กลุ่ม 21
28 พ.ย. 256400:00-00:00สอบปลายภาค
191-419 : Seminar in Digital Business กลุ่ม 21
28 พ.ย. 256400:00-00:00สอบปลายภาค
192-101 : Computer Programming กลุ่ม 21
28 พ.ย. 256400:00-00:00สอบปลายภาค
192-422 : Network Security Technology กลุ่ม 21
28 พ.ย. 256416:30-19:30สอบปลายภาค
131-471 : Advanced Accounting 1 กลุ่ม 21
27 พ.ย. 256400:00-00:00สอบกลางภาค
151-203 : Engineering Mechanics กลุ่ม 21
27 พ.ย. 256400:00-00:00สอบกลางภาค
151-233 : Mechanics of Materials กลุ่ม 21
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล