ตารางการใช้ห้อง
 - มหาวิทยาลัยสยาม ไม่กำหนด
 ห้อง
 คุณลักษณะ: -      ประเภท:  Lecture  สถานภาพ:  NORMAL ใช้งานได้  หมายเหตุ:
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 4 ระหว่าง  27/6/2565 - 3/7/2565 
 
Day/Time
 
0:00-1:001:00-2:002:00-3:003:00-4:004:00-5:005:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์          221-423
(3) 1,
L35
  252-320
(3) 1,
L20
     
                119-161
(3) 1,
L20
     
อังคาร101-110
(3) 1,
EXAM
101-110
(3) 2,
EXAM
151-429
(3) 21,
EXAM
          251-457
(3) 1,
L20
  221-401
(3) 1,
L35
     
              251-449
(1) 1,
L20
      
               124-102
(3) 1,
L32
     
                251-456
(1) 2,
L20
    
พุธ101-109
(3) 1,
EXAM
101-403
(3) 1,
EXAM
101-403
(3) 201,
EXAM
101-109
(3) 201,
EXAM
          130-102
(3) 1,
L20
  119-151
(3) 1,
L20
    119-327
(3) 1,
L20
               119-141
(3) 1,
L20
      
                119-161
(3) 1,
L20
     
พฤหัสบดี790-402
(6) 1,
EXAM
                   134-408
(3) 1,
L20
ศุกร์          119-325
(3) 1,
L20
 119-151
(3) 1,
L20
       
               119-141
(3) 1,
L20
      
อาทิตย์130-303
(3) 21,
EXAM
131-305
(3) 21,
EXAM
134-121
(3) 21,
EXAM
134-201
(3) 21,
EXAM
720-102
(3) 1,
EXAM
                     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
L53 = ปริญญาเอก นานาชาติ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
3 ก.ค. 256500:00-00:00สอบกลางภาค
130-303 : TAXATION 1 กลุ่ม 21
3 ก.ค. 256500:00-00:00สอบกลางภาค
131-305 : Taxation 2 กลุ่ม 21
3 ก.ค. 256500:00-00:00สอบกลางภาค
134-121 : Human Capital Management in Digital Age กลุ่ม 21
3 ก.ค. 256500:00-00:00สอบกลางภาค
134-201 : Principles of Management กลุ่ม 21
3 ก.ค. 256500:00-00:00สอบปลายภาค
720-102 : Management Information Systems for Engineering กลุ่ม 1
30 มิ.ย. 256500:00-00:00สอบปลายภาค
790-402 : Independent Study กลุ่ม 1
29 มิ.ย. 256500:00-00:00สอบกลางภาค
101-109 : Human Relations and Personality Development กลุ่ม 1
29 มิ.ย. 256500:00-00:00สอบกลางภาค
101-109 : Human Relations and Personality Development กลุ่ม 201
29 มิ.ย. 256500:00-00:00สอบกลางภาค
101-403 : Thai Appreciation and Unseen in Siam กลุ่ม 1
29 มิ.ย. 256500:00-00:00สอบกลางภาค
101-403 : Thai Appreciation and Unseen in Siam กลุ่ม 201
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล