ตารางการใช้ห้อง
 - มหาวิทยาลัยสยาม ไม่กำหนด
 ห้อง
 คุณลักษณะ: -      ประเภท:  Lecture  สถานภาพ:  NORMAL ใช้งานได้  หมายเหตุ:
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 4 ระหว่าง  15/11/2564 - 21/11/2564 
 
Day/Time
 
0:00-1:001:00-2:002:00-3:003:00-4:004:00-5:005:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:00
 
จันทร์
 
             
อังคาร113-313
(3) 1,
EXAM
118-125
(3) 1,
EXAM
118-225
(3) 1,
EXAM
118-432
(3) 1,
EXAM
             
พุธ123-101
(3) 21,
EXAM
261-312
(3) 21,
EXAM
240-207
(3) 1,
EXAM
             
พฤหัสบดี240-308
(4) 1,
EXAM
             
ศุกร์151-325
(3) 21,
EXAM
151-425
(3) 21,
EXAM
151-441
(3) 21,
EXAM
152-317
(3) 21,
EXAM
152-421
(3) 1,
EXAM
152-431
(3) 1,
EXAM
170-200
(3) 1,
EXAM
170-201
(2) 1,
EXAM
170-207
(1) 1,
EXAM
170-211
(3) 1,
EXAM
170-211
(3) 2,
EXAM
261-390
(1) 1,
EXAM
261-316
(3) 21,
EXAM
261-315
(3) 21,
EXAM
170-215
(1) 1,
EXAM
170-221
(2) 1,
EXAM
170-324
(2) 1,
EXAM
170-330
(3) 1,
EXAM
170-331
(3) 1,
EXAM
170-334
(3) 1,
EXAM
170-334
(3) 2,
EXAM
170-337
(2) 1,
EXAM
170-338
(2) 1,
EXAM
170-339
(2) 1,
EXAM
170-345
(1) 1,
EXAM
170-441
(1) 1,
EXAM
170-448
(2) 1,
EXAM
170-452
(2) 1,
EXAM
             
อาทิตย์          153-423
(3) 21,
L32
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
L53 = ปริญญาเอก นานาชาติ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
19 พ.ย. 256400:00-00:00สอบกลางภาค
151-325 : Thermal System Design กลุ่ม 21
19 พ.ย. 256400:00-00:00สอบกลางภาค
151-425 : Power Plant Engineering กลุ่ม 21
19 พ.ย. 256400:00-00:00สอบกลางภาค
151-441 : Refrigeration and Air Conditioning กลุ่ม 21
19 พ.ย. 256400:00-00:00สอบกลางภาค
152-421 : Electrical Power System Analysis กลุ่ม 1
19 พ.ย. 256400:00-00:00สอบกลางภาค
152-431 : Electric Power Plants and Substations กลุ่ม 1
19 พ.ย. 256400:00-00:00สอบปลายภาค
151-441 : Refrigeration and Air Conditioning กลุ่ม 21
19 พ.ย. 256400:00-00:00สอบปลายภาค
152-317 : Electrical Instruments and Measurements กลุ่ม 21
19 พ.ย. 256400:00-00:00สอบปลายภาค
170-200 : Human Microbiology and Parasitology กลุ่ม 1
19 พ.ย. 256400:00-00:00สอบปลายภาค
170-201 : Human Pathophysiology กลุ่ม 1
19 พ.ย. 256400:00-00:00สอบปลายภาค
170-207 : Health Promotion and Self Care กลุ่ม 1
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล