ตารางการใช้ห้อง
 - มหาวิทยาลัยสยาม ไม่กำหนด
 ห้อง
 คุณลักษณะ: -      ประเภท:  Lecture  สถานภาพ:  NORMAL ใช้งานได้  หมายเหตุ:
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 4 ระหว่าง  13/6/2565 - 19/6/2565 
 
Day/Time
 
0:00-1:001:00-2:002:00-3:003:00-4:004:00-5:005:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์240-302
(3) 1,
EXAM
                
อังคาร119-412
(1) 1,
EXAM
                
พุธ130-490
(1) 1,
EXAM
130-490
(1) 3,
EXAM
249-403
(2) 1,
EXAM
          111-101
(3) 1,
L24
    
พฤหัสบดี500-631
(3) 0,
EXAM
          185-105
(3) 1,
L20
ศุกร์          119-313
(3) 1,
L20
     
เสาร์160-201
(3) 21,
EXAM
160-403
(3) 21,
EXAM
          115-321
(3) 1,
L20
    
อาทิตย์ 193-204
(3) 0,
L0
 193-204
(3) 0,
L0
                

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
L53 = ปริญญาเอก นานาชาติ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
19 มิ.ย. 256500:00-00:00สอบปลายภาค
160-406 : Private International Law กลุ่ม 22
18 มิ.ย. 256500:00-00:00สอบปลายภาค
160-201 : Law of Property and Land Law กลุ่ม 21
18 มิ.ย. 256500:00-00:00สอบปลายภาค
160-403 : Public International Law กลุ่ม 21
16 มิ.ย. 256500:00-00:00สอบปลายภาค
500-631 : Independent Study or capstone project กลุ่ม 0
15 มิ.ย. 256500:00-00:00สอบปลายภาค
130-490 : Co-operative Education Preparation กลุ่ม 1
15 มิ.ย. 256500:00-00:00สอบปลายภาค
130-490 : Co-operative Education Preparation กลุ่ม 3
15 มิ.ย. 256500:00-00:00สอบปลายภาค
249-403 : THAI TRADITIONAL MEDICINE กลุ่ม 1
14 มิ.ย. 256500:00-00:00สอบปลายภาค
119-412 : Preparation for Work-Integrated Learning กลุ่ม 1
13 มิ.ย. 256500:00-00:00สอบปลายภาค
240-302 : Cardiovascular System 1 กลุ่ม 1
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล