ตารางการใช้ห้อง
 - มหาวิทยาลัยสยาม ไม่กำหนด
 ห้อง
 คุณลักษณะ: -      ประเภท:  Lecture  สถานภาพ:  NORMAL ใช้งานได้  หมายเหตุ:
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 4 ระหว่าง  20/6/2565 - 26/6/2565 
 
Day/Time
 
0:00-1:001:00-2:002:00-3:003:00-4:004:00-5:005:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์          221-311
(3) 1,
L35
         
อังคาร190-401
(5) 2,
EXAM
                     
พุธ                  500-617
(3) 1,
EXAM
พฤหัสบดี          221-420
(3) 1,
L35
  140-264
(3) 1,
L20
     
              127-101
(3) 1,
L20
     
ศุกร์191-416
(3) 21,
EXAM
                     
เสาร์101-307
(3) 22,
EXAM
101-308
(3) 21,
EXAM
160-104
(3) 22,
EXAM
                   114-202
(2) 21,
L32
 
อาทิตย์          114-202
(2) 21,
L32
        
         503-612
(3) 1,
EXAM
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
L53 = ปริญญาเอก นานาชาติ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
26 มิ.ย. 256509:00-12:00สอบกลางภาค
503-612 : Communication in Management กลุ่ม 1
25 มิ.ย. 256500:00-00:00สอบปลายภาค
101-307 : Information Technology กลุ่ม 22
25 มิ.ย. 256500:00-00:00สอบปลายภาค
101-308 : Computer for Studies and Work กลุ่ม 21
25 มิ.ย. 256500:00-00:00สอบปลายภาค
160-104 : Public Law กลุ่ม 22
24 มิ.ย. 256500:00-00:00สอบปลายภาค
191-416 : Online Marketing and Social Media กลุ่ม 21
22 มิ.ย. 256518:00-21:00สอบกลางภาค
500-617 : Human Capital Management กลุ่ม 1
21 มิ.ย. 256500:00-00:00สอบปลายภาค
190-401 : Co-operative Education กลุ่ม 2
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล