ตารางการใช้ห้อง
 - มหาวิทยาลัยสยาม ไม่กำหนด
 ห้อง
 คุณลักษณะ: -      ประเภท:  Lecture  สถานภาพ:  NORMAL ใช้งานได้  หมายเหตุ:
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 4 ระหว่าง  4/7/2565 - 10/7/2565 
 
Day/Time
 
0:00-1:001:00-2:002:00-3:003:00-4:004:00-5:005:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์          221-311
(3) 1,
L35
        
อังคาร101-204
(3) 1,
EXAM
101-204
(3) 3,
EXAM
101-204
(3) 2,
EXAM
119-243
(3) 1,
EXAM
135-305
(3) 21,
EXAM
135-309
(3) 1,
EXAM
125-203
(3) 1,
EXAM
           101-312
(3) 201,
EXAM
        
พุธ125-202
(3) 1,
EXAM
135-301
(3) 1,
EXAM
           101-312
(3) 1,
EXAM
        
พฤหัสบดี101-313
(3) 1,
EXAM
101-313
(3) 202,
EXAM
240-303
(2) 1,
EXAM
131-307
(3) 21,
EXAM
101-313
(3) 201,
EXAM
101-313
(3) 2,
EXAM
          221-420
(3) 1,
L35
  140-264
(3) 1,
L20
    
              127-101
(3) 1,
L20
    
ศุกร์151-203
(3) 21,
EXAM
151-333
(3) 21,
EXAM
                    
เสาร์931-132
(3) 1,
EXAM
               101-312
(3) 2,
EXAM
   114-202
(2) 21,
L32
อาทิตย์131-471
(3) 21,
EXAM
135-410
(3) 21,
EXAM
931-111
(3) 1,
EXAM
          114-202
(2) 21,
L32
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
L53 = ปริญญาเอก นานาชาติ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
10 ก.ค. 256500:00-00:00สอบกลางภาค
131-471 : Advanced Accounting 1 กลุ่ม 21
10 ก.ค. 256500:00-00:00สอบกลางภาค
135-410 : International Entrepreneurship กลุ่ม 21
10 ก.ค. 256500:00-00:00สอบปลายภาค
931-111 : Advanced Research Methodology กลุ่ม 1
9 ก.ค. 256500:00-00:00สอบปลายภาค
931-132 : Advanced Perspectives on Consumer Behavior กลุ่ม 1
9 ก.ค. 256514:30-16:30สอบกลางภาค
101-312 : Mathematics in Daily Life กลุ่ม 2
8 ก.ค. 256500:00-00:00สอบกลางภาค
151-203 : Engineering Mechanics กลุ่ม 21
8 ก.ค. 256500:00-00:00สอบกลางภาค
151-333 : Numerical Methods กลุ่ม 21
7 ก.ค. 256500:00-00:00สอบกลางภาค
101-313 : Statistics in Daily Life กลุ่ม 1
7 ก.ค. 256500:00-00:00สอบกลางภาค
101-313 : Statistics in Daily Life กลุ่ม 2
7 ก.ค. 256500:00-00:00สอบกลางภาค
101-313 : Statistics in Daily Life กลุ่ม 201
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล