ตารางการใช้ห้อง
 - มหาวิทยาลัยสยาม ไม่กำหนด
 ห้อง
 คุณลักษณะ: -      ประเภท:  Lecture  สถานภาพ:  NORMAL ใช้งานได้  หมายเหตุ:
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 4 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
0:00-1:001:00-2:002:00-3:003:00-4:004:00-5:005:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์135-301
(3) 21,
EXAM
         251-281
(2) 1,
EXAM
 250-417
(3) 1,
EXAM
 251-217
(1) 1,
EXAM
         251-457
(3) 1,
EXAM
 252-342
(2) 1,
EXAM
   
         251-457
(2) 1,
EXAM
 252-430
(1) 1,
EXAM
   
         252-275
(2) 1,
EXAM
  251-433
(2) 1,
EXAM
 
               252-379
(1) 1,
EXAM
 
อังคาร         250-211
(3) 1,
EXAM
 252-319
(2) 1,
EXAM
  
         251-434
(2) 1,
EXAM
 252-355
(3) 1,
EXAM
  
         251-432
(3) 1,
EXAM
      
         251-221
(3) 1,
EXAM
      
         251-221
(3) 2,
EXAM
      
         252-473
(3) 1,
EXAM
      
         252-462
(3) 1,
EXAM
      
         251-223
(2) 1,
EXAM
      
พุธ         252-370
(2) 1,
EXAM
 251-220
(1) 1,
EXAM
   
             252-368
(3) 2,
EXAM
  
             251-469
(1) 1,
EXAM
251-216
(1) 1,
EXAM
 
พฤหัสบดี         251-330
(3) 1,
EXAM
 251-276
(2) 1,
EXAM
251-173
(2) 1,
EXAM
         251-330
(3) 2,
EXAM
 252-361
(3) 1,
EXAM
  
         252-421
(3) 1,
EXAM
 251-331
(3) 1,
EXAM
  
         252-340
(3) 1,
EXAM
      
ศุกร์         252-247
(3) 1,
EXAM
 252-352
(3) 1,
EXAM
  
เสาร์185-205
(3) 1,
EXAM
                  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
L53 = ปริญญาเอก นานาชาติ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
4 ธ.ค. 256400:00-00:00สอบปลายภาค
185-205 : Animation Production กลุ่ม 1
3 ธ.ค. 256409:00-12:00สอบปลายภาค
252-247 : Principle of Advertising by using Entertainment Media กลุ่ม 1
3 ธ.ค. 256413:00-16:00สอบปลายภาค
252-352 : Principle of Entertainment Business Public Relations กลุ่ม 1
2 ธ.ค. 256409:00-12:00สอบปลายภาค
251-330 : Concert Management กลุ่ม 1
2 ธ.ค. 256409:00-12:00สอบปลายภาค
251-330 : Concert Management กลุ่ม 2
2 ธ.ค. 256409:00-12:00สอบปลายภาค
252-340 : Business Plan Writing and Sponsorships กลุ่ม 1
2 ธ.ค. 256409:00-12:00สอบปลายภาค
252-421 : Music and Performing Arts Performance Management กลุ่ม 1
2 ธ.ค. 256413:00-16:00สอบปลายภาค
251-276 : Dance Skills กลุ่ม 1
2 ธ.ค. 256413:00-16:00สอบปลายภาค
251-331 : Music Pedagogy 1 กลุ่ม 1
2 ธ.ค. 256413:00-16:00สอบปลายภาค
252-361 : Acting Coach Training 1 กลุ่ม 1
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล