ตารางการใช้ห้อง
 - มหาวิทยาลัยสยาม ไม่กำหนด
 ห้อง
 คุณลักษณะ: -      ประเภท:  Lecture  สถานภาพ:  NORMAL ใช้งานได้  หมายเหตุ:
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 4 ระหว่าง  6/6/2564 - 12/6/2564 
 
Day/Time
 
0:00-1:001:00-2:002:00-3:003:00-4:004:00-5:005:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:00
 
จันทร์
 
            
อังคาร155-392
(1) 1,
EXAM
            
พุธ140-121
(3) 1,
EXAM
            
พฤหัสบดี111-111
(2) 1,
EXAM
170-191
(1) 1,
EXAM
170-193
(1) 1,
EXAM
170-195
(2) 1,
EXAM
170-197
(3) 1,
EXAM
170-291
(2) 1,
EXAM
170-394
(2) 1,
EXAM
170-393
(2) 1,
EXAM
170-392
(1) 1,
EXAM
170-391
(1) 1,
EXAM
170-295
(2) 1,
EXAM
170-294
(3) 1,
EXAM
170-293
(3) 1,
EXAM
170-292
(1) 1,
EXAM
170-198
(2) 1,
EXAM
170-196
(3) 1,
EXAM
170-194
(2) 1,
EXAM
170-192
(1) 1,
EXAM
152-490
(1) 1,
EXAM
111-112
(2) 1,
EXAM
111-113
(2) 1,
EXAM
            
 
ศุกร์
 
            
เสาร์900 407
(3) 1,
EXAM
            
อาทิตย์         159-340
(3) 1,
L20

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L11 = ประกาศนียบัตร
L12 = ประกาศนีย์บัตร ภาคค่ำ
L13 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L20 = ปริญญาตรี ภาคปกติ
L21 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 3 ปี
L22 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 2 ปี
L23 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
L24 = ปริญญาตรี ภาคปกติ 6 ปี
L25 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ
L27 = ปริญญาตรี ภาคค่ำ 2 ปี
L30 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 2 ปี
L31 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 3 ปี
L32 = ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
L35 = ปริญญาตรี นานาชาติ
L40 = ปริญญาโท ภาคปกติ
L41 = ปริญญาโท ภาคค่ำ
L42 = ปริญญาโท ภาคสมทบ
L43 = ปริญญาโท นานาชาติ
L50 = ปริญญาเอก
L53 = ปริญญาเอก นานาชาติ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
12 มิ.ย. 256400:00-00:00สอบปลายภาค
900 407 : Seminar in Educational Laws กลุ่ม 1
10 มิ.ย. 256400:00-00:00สอบปลายภาค
111-111 : Human needs and development กลุ่ม 1
10 มิ.ย. 256400:00-00:00สอบปลายภาค
111-112 : English for health services and medical terminology กลุ่ม 1
10 มิ.ย. 256400:00-00:00สอบปลายภาค
111-113 : Communication and team work for health services กลุ่ม 1
10 มิ.ย. 256400:00-00:00สอบปลายภาค
152-490 : EE Cooperative Education Preparations กลุ่ม 1
10 มิ.ย. 256400:00-00:00สอบปลายภาค
170-191 : Ethics and laws concepts for Health care inervention กลุ่ม 1
10 มิ.ย. 256400:00-00:00สอบปลายภาค
170-192 : Health, personal hygiene and environment กลุ่ม 1
10 มิ.ย. 256400:00-00:00สอบปลายภาค
170-193 : Nutrition management system for patient กลุ่ม 1
10 มิ.ย. 256400:00-00:00สอบปลายภาค
170-194 : Management Systems in health services and Medical Equipment maintenance กลุ่ม 1
10 มิ.ย. 256400:00-00:00สอบปลายภาค
170-195 : Basic anatomy and physiology กลุ่ม 1
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล