หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก นานาชาติ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) แผน 1.1

 1   เรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะอาจารย์หน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   รายวิชาเพิ่มเติมไม่มีหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-100 Foundation English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
0 (0-0-0)
700-111 Research Methods for Social Sciences
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
0 (0-0-0)
920-211 Modern Organizational and Management Theories
 ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่
3 (3-0-6)
920-212 Competitiveness and Sustainability
 ความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืน
3 (3-0-6)
920-213 Global Leadership and Entrepreneurship
 ภาวะผู้นำและความเป็นผู้ประกอบการระดับโลก
3 (3-0-6)
920-214 Advanced Statistical Analysis
 การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง
3 (3-0-6)
920-215 Seminar on Contemporary lssues in Management
 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการบริหารจัดการ
3 (3-0-6)
920-216 Seminar on Dissertation
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
3 (3-0-6)
920-322 Design Thinking and Disruptive Innovation
 การคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน
3 (3-0-6)
920-323 Seminar on Modern Business Management
 สัมมนาการจัดการธุรกิจยุคใหม่
3 (3-0-6)
920-324 Seminar on Cross Cultural Management
 สัมมนาการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
920-325 Advanced Organization Behavior
 พฤติกรรมบุคคลในองค์การขั้นสูง
3 (3-0-6)
920-326 Seminar on Business and Entrepreneurship in ASIA-Pacific Region
 สัมมนาธุรกิจและการประกอบการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
3 (3-0-6)
920-327 Seminar on Governance of Public Sector, Business and Civil Society
 สัมมนาธรรมภิบาลภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม
3 (3-0-6)
920-106 Organization and Management
 องค์การและการจัดการ
0 (3-0-6)

 2.1   ดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
920-402 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
60 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล