หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การปกครอง) แผน 2.1

 1   รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-100 Foundation English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)

 2   รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
940-201 Philosophy of Social Sciences
 ปรัชญาสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
940-202 Concept, Theory and Scope of Political Science
 แนวคิด ทฤษฎี และขอบข่ายทางด้านรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
940-203 Advanced Research Methods in Political Science
 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางด้านรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)
940-204 Seminar in Advanced Thai Politics and Government
 สัมมนาการเมืองการปกครองของไทยขั้นสูง
3 (3-0-6)
940-205 Seminar in Advanced Contemporary Political Thought
 สัมมนาความคิดทางการเมืองร่วมสมัยขั้นสูง
3 (3-0-6)
940-206 Seminar in Advanced Comparative Politics
 สัมมนาการเมืองเปรียบเทียบขั้นสูง
3 (3-0-6)
940-207 Seminar on Dissertation
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
3 (3-0-6)

 3   รายวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : -
 4   การสอบวัดคุณสมบัติ (ไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
940-404 Qualifying Examination
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 5   ดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
940-402 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
39 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล