หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การปกครอง) แผน 1.1

 1   เรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะอาจารย์หน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   รายวิชาเพิ่มเติมไม่มีหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
 2.1   ดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
940-401 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
60 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล