หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) แบบ 2.1 จบโทไม่ตรงสาขา

 1   รายวิชาบังคับ 1 รายวิชาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
930-100 Doctoral Dissertation Seminar
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
0 (0-0-0)

 2   รายวิชาเสริมพื้นฐาน 4 รายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-603 Quantitative Methods for Management
 วิธีเชิงปริมาณสำหรับการจัดการ
3 (3-0-6)
501-613 Marketing Research
 การวิจัยการตลาด
3 (3-0-6)
500-619 Technology and Information System Management
 การจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
500-611 Marketing Management
 การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)

 3   รายวิชาบังคับ 5 รายวิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
931-111 Advanced Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง
3 (3-0-6)
931-113 Advanced Operations Management
 การจัดการการดำเนินการชั้นสูง
3 (3-0-9)
931-115 Advanced International Financial Management
 การจัดการเงินระหว่างประเทศชั้นสูง
3 (3-0-6)
931-135 International Advance Digital Marketing
 การตลาดดิจิทัลระหว่างประเทศชั้นสูง
3 (3-0-6)
931-116 Advanced Problems and Methods in Marketing Management
 การจัดการปัญหาและวิธีการการตลาดชั้นสูง
3 (3-0-6)

 4   รายวิชาเลือก 5 รายวิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
931-130 Independent Study in Marketing
 การค้นคว้าอิสระด้านการตลาด
3 (3-0-6)
931-122 Advanced Marketing Innovation
 นวัตกรรมการตลาดชั้นสูง
3 (3-0-6)
931-124 Policy and Strategy in Sales Management
 นโยบายและกลยุทธ์การจัดการขาย
3 (3-0-6)
931-131 Seminar in Strategic Marketing
 สัมมนาการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
931-132 Advanced Perspectives on Consumer Behavior
 มุมมองพฤติกรรมผู้บริโภคชั้นสูง
3 (3-0-6)
931-133 Advanced Marketing Channel and Logistic Management
 การจัดการช่องทางการตลาด และโลจีสติกส์ชั้นสูง
3 (3-0-6)
931-121 Marketing Communication and Customer Relation Management
 การสื่อสารการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
3 (3-0-6)

 5   ดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 42
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
930-203 Doctoral Dissertation-Proposal
 การนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
10 (0-0-0)
930-204 Doctoral Dissertation-Advancement
 ความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์
10 (0-0-0)
930-303 Doctoral Dissertation-Implementation
 การดำเนินงานดุษฎีนิพนธ์
10 (0-0-0)
930-304 Doctoral Dessertation-Defense
 การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
12 (0-0-0)

 6   การสอบวัดความรู้รวบยอดหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
930-401 Written Qualifying Examination
 การสอบวัดความรู้รวบยอด (ข้อเขียน)
0 (0-0-0)
930-402 Oral Qualifying Examination
 การสอบวัดความรู้รวบยอด (การนำเสนอ)
0 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล