หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) แบบ 1.1 จบโท

 1   รายวิชาบังคับ 5 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
931-111 Advanced Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูง
3 (3-0-6)
930-100 Doctoral Dissertation Seminar
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
0 (0-0-0)
700-111 Research Methods for Social Sciences
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
700-201 English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
931-116 Advanced Problems and Methods in Marketing Management
 การจัดการปัญหาและวิธีการการตลาดชั้นสูง
3 (3-0-6)

 3   ดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 72
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
930-202 Doctoral Dissertation-Advancement
 ความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์
16 (0-0-0)
930-201 Doctoral Dissertation-Proposal
 การนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
16 (0-0-0)
930-302 Doctoral Dissertation-Defense
 การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
21 (0-0-0)
930-301 Doctoral Dissertation-Implementation
 การดำเนินงานดุษฎีนิพนธ์
19 (0-0-0)

 4   การสอบวัดความรู้รวบยอดหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
930-401 Written Qualifying Examination
 การสอบวัดความรู้รวบยอด (ข้อเขียน)
0 (0-0-0)
930-402 Oral Qualifying Examination
 การสอบวัดความรู้รวบยอด (การนำเสนอ)
0 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล