หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การตลาด) แบบ 1.1

 1   รายวิชาบังคับ 1 รายวิชาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
930-100 Doctoral Dissertation Seminar
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
0 (0-0-0)

 2   วิชาเลือก 2 รายวิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
931-123 Advanced Consumer Behavior
 พฤติกรรมผู้บริโภคชั้นสูง
3 (3-0-6)
931-128 Planning and Brand Development
 การวางแผนและพัฒนาตราผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
931-130 Independent Study in Marketing
 การค้นคว้าอิสระด้านการตลาด
3 (3-0-6)
931-121 Integrated Marketing Communication
 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3 (3-0-6)
931-122 Advanced Marketing Innovation
 นวัตกรรมการตลาดชั้นสูง
3 (3-0-6)
931-124 Policy and Strategy in Sales Management
 นโยบายและกลยุทธ์การจัดการขาย
3 (3-0-6)
931-125 Advanced Marketing Theory and Practice
 ทฤษฎีการตลาดและปฏิบัติชั้นสูง
3 (3-0-6)
931-126 Marketing Learning Organization and Behavior
 พฤติกรรมองค์กรแหล่งการเรียนรู้ด้านการตลาด
3 (3-0-6)
931-127 Global Marketing
 การตลาดโลกาภิวัฒน์
3 (3-0-6)
931-129 Advanced Marketing Oranization Behavior
 พฤติกรรมองค์กรการตลาดชั้นสูง
3 (3-0-6)
931-131 Seminar in Strategic Marketing
 สัมมนาการตลาดเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)

 3   ดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 64
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
930-201 Doctoral Dissertation-Proposal
 การนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
16 (0-0-0)
930-202 Doctoral Dissertation-Advancement
 ความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์
16 (0-0-0)
930-301 Doctoral Dissertation-Implementation
 การดำเนินงานดุษฎีนิพนธ์
16 (0-0-0)
930-302 Doctoral Dissertation-Defense
 การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
16 (0-0-0)

 4   การสอบวัดความรู้รวบยอดหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
930-401 Written Qualifying Examination
 การสอบวัดความรู้รวบยอด (ข้อเขียน)
0 (0-0-0)
930-402 Oral Qualifying Examination
 การสอบวัดความรู้รวบยอด (การนำเสนอ)
0 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล