หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางการจัดการ) (แผน 2.2)

 1   รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   รายวิชาพื้นฐานไม่มีหน่วยกิต 1 วิชาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
920 101 Statistics for Research
 สถิติเพื่อการวิจัย
0 (0-0-0)
920 102 Research Methodology in Social Science
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
0 (0-0-0)
920 103 Theory of Public and Business Management
 ทฤษฎีการจัดการภาครัฐกิจและธุรกิจเอกชน
0 (0-0-0)

 1.2   รายวิชาบังคับไม่มีหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
920 104 Seminar on Doctoral Dissertation
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
0 (0-0-0)

 2   รายวิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 21
 2.1   รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
920 201 Theory of Organization and Advanced Management
 ทฤษฏีองค์การและการจัดการขั้นสูง
3 (3-0-0)
920 204 Entrepreneurship and Public Management
 การประกอบการและการจัดการรัฐกิจ
3 (3-0-0)
920 205 Technology and Competitive Strategy in The Global Context
 เทคโนโลยีและยุทธศาสตร์การแข่งขันในบริบทโลกปัจจุบัน
3 (3-0-0)
920 202 Advanced Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
3 (3-0-0)
920 203 Theory of Advanced Knowledge Management
 ทฤษฏีการจัดการความรู้ขั้นสูง
3 (3-0-0)

 2.2   รายวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
920 301 Seminar on Good Public and Corporate Governance
 สัมมนาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการจัดการรัฐกิจและธุรกิจ
3 (3-0-0)
920 309 Seminar on Geographic and Management Information System
 สัมมนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
920 313 Seminar on International Business Management in the Global Constitutional Context
 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในบริบทรัฐธรรมนูญของนานาชาต
3 (3-0-0)
920 312 Seminar on Innovation for Contemporary Management
 สัมมนานวัตกรรมเพื่อการบริหารร่วมสมัย
3 (3-0-0)
920 311 Seminar on Advanced Human Resources Development
 สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง
3 (3-0-0)
920 310 Seminar on Monitoring and Evaluation Techniques
 สัมมนาการติดตามและเทคนิคการประเมินผล
3 (3-0-0)
920 308 Seminar on Policy and Management in International Affairs
 สัมมนานโยบายและการจัดการในกิจการระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
920 303 Seminar on Finance and Fiscal Management
 สัมมนาการจัดการทางการเงินและการคลัง
3 (3-0-0)
920 305 Seminar on Innovation for Management
 สัมมนานวัตกรรมเพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
920 306 Seminar on Strategic Change Management
 สัมมนาการจัดการการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-0)
920 307 Seminar on Knowledge Management and Organization Culture
 สัมมนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์การ
3 (3-0-0)
920 304 Seminar on Management of Organization Synergy
 สัมมนาการจัดการความร่วมมือในองค์การ
3 (3-0-0)
920 302 Seminar on Leadership and CEO Management
 สัมมนาภาวะผู้นำและการบริหารแบบบูรณาการ
3 (3-0-0)

 3   ดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
920 401 Doctoral Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
15 (0-0-0)
920 401 Doctoral Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
60 (0-0-0)
920 401 Doctoral Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
39 (0-0-0)
920 401 Doctoral Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
3 (0-0-0)
920 401 Doctoral Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
8 (0-0-0)
920 401 Doctoral Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
12 (0-0-0)
920 401 Doctoral Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
5 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล