หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) แผน 2.2

 1   รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   รายวิชาพื้นฐาน 2 วิชา ไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-100 Foundation English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
0 (0-0-0)
700-101 Foundation of Statistics
 หลักพื้นฐานทางสถิติ
0 (3-0-6)

 2   รายวิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 72
 2.1   รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-111 Research Methodology for Social Science
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
700-201 English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
920-201 Organization and Management Theory
 ทฤษฏีองค์การและการจัดการ
3 (3-0-6)
920-104 Seminar on Doctoral Dissertation
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
3 (3-0-6)
920-205 Technology and Competitive Strategy in The Global Context
 เทคโนโลยีและยุทธศาสตร์การแข่งขันในบริบทโลกปัจจุบัน
3 (3-0-6)
920-206 Knowledge Management Theory and Social Capital Management
 ทฤษฎีการจัดการความรู้และการบริหารทุนทางสังคม
3 (3-0-6)
920-207 ASEAN Business and Entrepreneurship
 ธุรกิจและการประกอบการในอาเซียน
3 (3-0-6)
920-208 Philosophy and the Foundations of Social Science
 ปรัชญาและการสร้างองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
920-209 Advanced Statistical Analysis
 การวิเคราะห์สถิติขั้นสูง
3 (3-0-6)
920-210 Financial and Fiscal Management
 การจัดการการเงินและการคลัง
3 (3-0-0)
920 104 Seminar on Doctoral Dissertation
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
3 (0-0-3)

 2.2   รายวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
920-319 Conflict Management and Negotiation
 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
3 (3-0-6)
920-301 Seminar on Good Public and Corporate Governance
 สัมมนาธรรมาภิบาลในการจัดการรัฐกิจและธุรกิจ
3 (3-0-6)
920-308 Seminar on Policy and Management in International Affairs
 สัมมนานโยบายและการจัดการในกิจการระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
920-314 Seminar on Leadership and Strategic Management
 สัมมนาภาวะผู้นำและการบริหารเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
920-315 Seminar on Information Technology System for Management
 สัมมนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
920-316 Seminar on Human Capital Management and Development
 สัมมนาการจัดการและการพัฒนาทุนมนุษย์
3 (3-0-6)
920-317 Seminar on Innovation for Contemporary Management
 สัมมนานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการร่วมสมัย
3 (3-0-6)
920-318 Organization Development and Organizational Behavior
 การพัฒนาองค์การและพฤติกรรมบุคคลในองค์การ
3 (3-0-6)
920-320 Production and Operation Management
 การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
920-321 Seminar on the Administration Policy of Thailand in ASEAN Community
 สัมมนาการนโยบายบริหารจัดการของไทยในประชาคมอาเซียน
3 (3-0-6)
920-322 Public Policy Formulation and Civil Society's Participation
 การกำหนดนโยบายสาธารณะกับการมีส่วนร่วมของประชาสังคม
3 (3-0-6)

 2.3   ดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
920-401 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-0-216)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล