หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางการจัดการ) (แผน 1)

 1   รายวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   รายวิชาพื้นฐานไม่มีหน่วยกิต 3 วิชาหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
920 101 Statistics for Research
 สถิติเพื่อการวิจัย
0 (0-0-0)
920 103 Theory of Public and Business Management
 ทฤษฎีการจัดการภาครัฐกิจและธุรกิจเอกชน
0 (0-0-0)
920 102 Research Methodology in Social Science
 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
0 (0-0-0)

 1.2   รายวิชาบังคับไม่มีหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
920 104 Seminar on Doctoral Dissertation
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
0 (0-0-0)

 2   รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 60
 2.1   ดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
920 401 Doctoral Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
60 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล