หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน2) เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์

 1   รายวิชาพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต (ประเมินผลเป็น S/U)หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-201 English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)

 2   รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910-691 Advanced Process Mining
 เหมืองกระบวนการขั้นสูง
3 (3-0-6)
910-692 Fundation of Data Science
 หลักการเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล
3 (3-0-6)
910-693 Big Data Analytics
 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3 (3-0-6)
910-696 Cloud Computing
 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
3 (3-0-6)
910-697 Cyber security
 ความปลอดภัยในไซเบอร์
3 (3-0-6)
910-050 Research Method
 วิธีดำเนินการวิจัย
3 (3-0-6)

 3   รายวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910-020 Statistics for Information Technolog Research
 สถิติสำหรับการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
910-890 Laws and Ethics on Information Technology
 กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
910-891 Seminar in Information Technology
 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
910-892 Special Topics in Software Technology
 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
910-893 Special Topics in Information Technology Management
 ์หัวข้อพิเศษทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
910-894 Special Topics in Database Technology
 ์หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
910-895 Governance and Management of Enterprise IT
 ์การควบคุมและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร
3 (3-0-6)
910-896 Python Programming
 ์การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
3 (3-0-6)
910-897 Information Visualization
 ์สารสนเทศวิทัศน์
3 (3-0-6)

 4   ดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910-999 Doctoral Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-0-144)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล