หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผน1) เน้นการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์

 1   เรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะอาจารย์หน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   รายวิชาเพิ่มเติมไม่มีหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-201 English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)

 2.1   ดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 69
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910-999 Doctoral Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
69 (0-0-144)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล