หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ (แผน 2) (Advanced Topics in Business Information Technology)

 1   Required Coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.1   Required Coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 010 Information Systems in Business
 Information Systems in Business
3 (3-0-9)
910 020 Statistics in Information Technology in Business
 Statistics in Information Technology in Business
3 (3-0-9)
910 040 Strategic Business Management in Information Technology
 Strategic Business Management in Information Technology
3 (3-0-9)
910 050 Research Method
 Research Method
3 (3-0-9)
910 030 Management Information Systems
 Management Information Systems
3 (3-0-9)

 2   Elective Coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.1   Advanced Topics in Business Information Technologyหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 810 Advanced Topics:Mathematical and Formal Foundations
 Advanced Topics:Mathematical and Formal Foundations
3 (3-0-9)
910 830 Advanced Topics:Systems and Technology - Systems Design, Development, and Implementation
 Advanced Topics:Systems and Technology - Systems Design, Development, and Implementation
3 (3-0-9)
910 840 Advanced Topics:Systems & Technology - computing systems Concepts
 Advanced Topics:Systems & Technology - computing systems Concepts
3 (3-0-9)
910 860 Advanced Topics:Systems & Technology - Management and Policy
 Advanced Topics:Systems & Technology - Management and Policy
3 (3-0-9)
910 870 Advanced Topics:Knowledge Management
 Advanced Topics:Knowledge Management
3 (3-0-9)
910 850 Advanced Topics:Systems & Technology - Applications of Information Technology
 Advanced Topics:Systems & Technology - Applications of Information Technology
3 (3-0-9)
910 820 Advanced Topics:Cognitive Science & cognitive Systems
 Advanced Topics:Cognitive Science & cognitive Systems
3 (3-0-9)

 3   Doctoral Dissertationหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 3.1   Doctoral Dissertationหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 999 Doctoral Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล