หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ (แผน 2) (Systems and Technology Area - applications of Information Technology)

 1   Required Coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.1   Required Coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 010 Information Systems in Business
 Information Systems in Business
3 (3-0-9)
910 020 Statistics in Information Technology in Business
 Statistics in Information Technology in Business
3 (3-0-9)
910 040 Strategic Business Management in Information Technology
 Strategic Business Management in Information Technology
3 (3-0-9)
910 050 Research Method
 Research Method
3 (3-0-9)
910 030 Management Information Systems
 Management Information Systems
3 (3-0-9)

 2   Elective Coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.1   Systems and Technology Area - Applications of Information Technologyหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 510 Database Management
 Database Management
3 (3-0-9)
910 520 Data Warehousing
 Data Warehousing
3 (3-0-9)
910 530 Geographic Information Systems
 Geographic Information Systems
3 (3-0-9)
910 550 Interactive Graphics
 Interactive Graphics
3 (3-0-9)
910 560 Data Compression
 Data Compression
3 (3-0-9)
910 580 Knowledge Representation and Modeling
 Knowledge Representation and Modeling
3 (3-0-9)
910 590 Knowledge Management
 Knowledge Management
3 (3-0-9)
910 570 Probabilistic Methods for computer-Based Decision Support
 Probabilistic Methods for computer-Based Decision Support
3 (3-0-9)
910 551 Advanced Interactive Graphics
 Advanced Interactive Graphics
3 (3-0-9)
910 540 Document Processing
 Document Processing
3 (3-0-9)
910 511 Advanced Topic in Database Management
 Advanced Topic in Database Management
3 (3-0-9)

 3   Doctoral Dissertationหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 3.1   Doctoral Dissertationหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 999 Doctoral Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล