หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ (แผน 2) (Systems and Technology Area - Computing Systems Concepts)

 1   Required Coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.1   Required Coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 010 Information Systems in Business
 Information Systems in Business
3 (3-0-9)
910 020 Statistics in Information Technology in Business
 Statistics in Information Technology in Business
3 (3-0-9)
910 040 Strategic Business Management in Information Technology
 Strategic Business Management in Information Technology
3 (3-0-9)
910 050 Research Method
 Research Method
3 (3-0-9)
910 030 Management Information Systems
 Management Information Systems
3 (3-0-9)

 2   Elective Coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.1   Systems and Technology Area - Computing Systems Conceptsหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 410 Software Tools and Technigues
 Software Tools and Technigues
3 (3-0-9)
910 420 Data Structures
 Data Structures
3 (3-0-9)
910 440 Architectures and Assembler Language
 Architectures and Assembler Language
3 (3-0-9)
910 460 Visual Languages
 Visual Languages
3 (3-0-9)
910 480 Compiler Design
 Compiler Design
3 (3-0-9)
910 490 Computer Graphics and Image
 Computer Graphics and Image
3 (3-0-9)
910 470 Operating systems
 Operating systems
3 (3-0-9)
910 450 Programming Languages and Environments
 Programming Languages and Environments
3 (3-0-9)
910 430 Algorithm Design
 Algorithm Design
3 (3-0-9)

 3   Doctoral Dissertationหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 3.1   Doctoral Dissertationหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 999 Doctoral Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล