หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ (แผน 2) (Systems and Technology Area - Systems Design,Development,and Implementation)

 1   Required Coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.1   Required Coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 010 Information Systems in Business
 Information Systems in Business
3 (3-0-9)
910 020 Statistics in Information Technology in Business
 Statistics in Information Technology in Business
3 (3-0-9)
910 040 Strategic Business Management in Information Technology
 Strategic Business Management in Information Technology
3 (3-0-9)
910 050 Research Method
 Research Method
3 (3-0-9)
910 030 Management Information Systems
 Management Information Systems
3 (3-0-9)

 2   Elective Coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.1   Systems and Technology Area - Systemsหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 310 Information Systems Analysis, Design, and Evaluation
 การวิเคราะห์ ออกแบบ และประเมินผลระบบ
3 (3-0-9)
910 330 Software Engineering
 Software Engineering
3 (3-0-9)
910 340 Client-Server and Workstation Systems
 Client-Server and Workstation Systems
3 (3-0-9)
910 360 Network Design
 Network Design
3 (3-0-9)
910 380 Electronic Communications
 Electronic Communications
3 (3-0-9)
910 390 Electronic Commerce and Technologies
 Electronic Commerce and Technologies
3 (3-0-9)
910 370 Network Security
 Network Security
3 (3-0-9)
910 350 Telecommunications
 Telecommunications
3 (3-0-9)
910 320 Modeling of Information Systems and Processes
 Modeling of Information Systems and Processes
3 (3-0-9)

 3   Doctoral Dissertationหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 3.1   Doctoral Dissertationหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 999 Doctoral Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล