หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ (แผน 2) (Cognitive Science and Cognitive Systems Area)

 1   Required Coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.1   Required Coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 010 Information Systems in Business
 Information Systems in Business
3 (3-0-9)
910 020 Statistics in Information Technology in Business
 Statistics in Information Technology in Business
3 (3-0-9)
910 040 Strategic Business Management in Information Technology
 Strategic Business Management in Information Technology
3 (3-0-9)
910 050 Research Method
 Research Method
3 (3-0-9)
910 030 Management Information Systems
 Management Information Systems
3 (3-0-9)

 2   Elective Coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.1   Cognitive Science and Cognitive Systems Areaหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 280 Interactive System Design
 Interactive System Design
3 (3-0-9)
910 220 Cognitive Science
 Cognitive Science
3 (3-0-9)
910 230 Human Factors in Systems
 Human Factors in Systems
3 (3-0-9)
910 250 Natural Language Processing
 Natural Language Processing
3 (3-0-9)
910 270 Artificial Intelligence Programming Tools
 Artificial Intelligence Programming Tools
3 (3-0-9)
910 260 Artificial Intelligence
 Artificial Intelligence
3 (3-0-9)
910 240 Parallel and Distributed Processing
 Parallel and Distributed Processing
3 (3-0-9)
900 210 Seminar on Special Topic in Educational Administration
 สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะทางบริหารการศึกษา
3 (3-0-0)

 3   Doctoral Dissertationหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 3.1   Doctoral Dissertationหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 999 Doctoral Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล