หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (แผน2) เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์

 1   Required Coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 1.1   Required Coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700 201 English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
910 010 Information Systems in Business
 ระบบสารสนเทศในธุรกิจ
3 (3-0-6)
910 030 Management Informmation Systems
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
910 050 Research Method
 วิธีดำเนินการวิจัย
3 (3-0-6)
910 040 Strategic Business Management in Information Technology
 การจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
910 020 Statistics in Information Technology in Business
 สถิติทางเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ
3 (3-0-6)

 1.2   หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700 100 Foundation English for Graduate Study
 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)

 2   Elective Courses (เลือกจากกลุ่มวิชาดังนี้)หน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.1   Mathematical and Formal Foundations Areaหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 110 Information Science
 วิทยาการสารสนเทศ
3 (3-0-6)
910 150 Decision Analysis and Decision Support Systems
 ระบบการวิเคราะห์และสนับสนุนการตัดสินใจ
3 (3-0-6)
910 170 Data Mining
 การทำเหมืองข้อมูล
3 (3-0-6)
910 190 Queuing Theory
 ทฤษฏีแถวคอย
3 (3-0-6)
910 180 Advanced Information Retrieval
 การสืบค้นสารสนเทศขั้นสูง
3 (3-0-6)
910 160 Information Storage and Retrieval
 ระบบการจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
910 140 Information and Coding Theory
 ทฤษฏีรหัสและสารสนเทศ
3 (3-0-6)
910 120 Mathematical Foundations for Information Science
 ทฤษฏีทางคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการสารสนเทศ
3 (3-0-6)
910 130 Research Design
 การออกแบบวิจัย
3 (3-0-6)

 2.2   Cognitive Science and Cognitive Systems Areaหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 210 Human Information Processing
 การประมวลสารสนเทศของมนุษย์
3 (3-0-6)
910 270 Artificial Intelligence Programming Tools
 เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมด้านปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)
910 290 Applied Artificial Intelligence
 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)
910 280 Interactive System Design
 การออกแบบระบบแบบปฏิสัมพันธ์
3 (3-0-6)
910 260 Artificial Intelligence
 ปัญญาประดิษฐ์
3 (3-0-6)
910 220 Foundation of Cognitive Science
 ทฤษฎีของวิทยาการปัญญา
3 (3-0-6)
910 230 Human Factors in Systems
 ปัจจัยต่างๆ เกี่ยวกับมนุษย์ในการออกแบบ
3 (3-0-6)
910 250 Natural Language Processing
 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3 (3-0-6)
910 240 Parallel and Distributed Processing
 การประมวลผลแบบขนานและแบบกระจาย
3 (3-0-6)

 2.3   Systems and Technology Area-Systems Design, Development, and Implementationหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 390 Electronic Commerce and Thechnologies
 พาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
910 310 Information Systems Analysis, Design, and Evaluation
 การวิเคราะห์ ออกแบบ และประเมินผลระบบ
3 (3-0-9)
910 380 Electronic Communications
 การสื่อสารด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
3 (3-0-6)
910 330 Software Engineering
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
910 340 Client-Server and Workstation Systems
 ระบบไคล์แอนท์-เซิร์ฟเวอร์และเวิร์คสเตชั่น
3 (3-0-6)
910 350 Telecommunications
 โทรคมนาคม
3 (3-0-6)
910 370 Network Security
 ความปลอดภัยบนเครือข่าย
3 (3-0-6)
910 360 Network Design
 การออกแบบเครือข่าย
3 (3-0-6)
910 320 Modeling of Information systems and Processes
 โมเดลระบบสารสนเทศและกระบวนการ
3 (3-0-6)

 2.4   Systems and Technology Area- Computing Systems Conceptsหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 410 Software Tools and Techniques
 เทคนิคและเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์
3 (3-0-6)
910 430 Algorithm Design
 การออกแบบอัลกอริธึม
3 (3-0-6)
910 450 Programming Languages and Environments
 ภาษาโปรแกรมและสภาพแวดล้อมของโปรแกรม
3 (3-0-6)
910 470 Operating Systems
 ระบบปฏิบัติการ
3 (3-0-6)
910 490 Computer Graphics and Image
 คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพ
3 (3-0-6)
910 480 Compiler Design
 การออกแบบคอมไพเลอร์
3 (3-0-6)
910 460 Visual Languages
 ภาษาแบบวิชวล
3 (3-0-6)
910 440 Architectures and Assembler Language
 ภาษาระดับต่ำและสถาปัตยกรรมภาษา
3 (3-0-6)
910 420 Data Structures
 โครงสร้างข้อมูล
3 (3-0-6)

 2.5   Systems and Technology Area-Applications of Information Technologyหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 510 Database Management
 การจัดการฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
910 540 Document Processing
 การประมวลผลเอกสาร
3 (3-0-6)
910 551 Advanced Interactive Graphics
 กราฟิกแบบอินเตอร์แอกทีฟขั้นสูง
3 (3-0-6)
910 570 Probabilistic Methods for Computer-Based Decision Support
 วิธีการความน่าจะเป็นสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้คอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
910 590 Knowledge Management
 การจัดการองค์ความรู้
3 (3-0-6)
910 580 Knowledge Representation and Modeling
 การแทนองค์ความรู้และการสร้างแบบจำลอง
3 (3-0-6)
910 560 Data Compression
 การบีบอัดข้อมูล
3 (3-0-6)
910 550 Interactive Graphics
 กราฟิกแบบอินเตอร์แอกทีฟ
3 (3-0-6)
910 530 Grographic Information Systems
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)
910 511 Advanced Topic in Database Management
 หัวข้อขั้นสูงในการจัดการฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
910 520 Data Warehousing
 คลังข้อมูล
3 (3-0-6)

 2.6   Systems and Technology Area-Management and Policyหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 610 Telecommunications Policy
 นโยบายโทรคมนาคม
3 (3-0-6)
910 680 Governance and Information Technology
 ระบบอภิบาลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
910 630 Information Processing Standards
 มาตรฐานสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ
3 (3-0-6)
910 640 Finance Concepts in Information Technology
 แนวคิดทางการเงินในเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
910 650 Legal Issues in Information Handling
 ประเด็นด้านความถูกต้องตามกฎหมายในการจัดการสารสนเทศ
3 (3-0-6)
910 670 World Class Innovation for Information Technology
 นวัตกรรมสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงธุรกิจ
3 (3-0-6)
910 660 Ethics in the Information Society
 จริยธรรมในสังคมสารสนเทศ
3 (3-0-6)
910 620 Project Management
 การจัดการโครงงาน
3 (3-0-6)

 2.7   Special Topicsหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 710 Mathematical and Formal Foundations
 พื้นฐานและหลักการทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
910 730 Systems and Technology - Systems Design, Development, and Implementation
 การออกแบบ การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
3 (3-0-3)
910 740 Systems & Technology - Computing Systems Concepts
 แนวคิดทฤษฏีระบบการคำนวณ
3 (3-0-6)
910 760 Systems & Technology - Management and Policy
 การจัดการและนโยบาย
3 (3-0-6)
910 770 Knowledge Management
 การจัดการองค์ความรู้
3 (3-0-6)
910 750 Systems & Technology - Applications of Information Technology
 แอพลิเคชั่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
910 720 Cognitive Science & Cognitive Systems
 วิทยาการปัญญาและระบบการรับรู้
3 (3-0-6)

 2.8   Advanced Topics Information Technologyหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 810 Advanced Mathematical and Formal Foundations
 พื้นฐานและหลักการทางการคณิตศาสตร์ขั้นสูง
3 (3-0-6)
910 830 Advanced Systems and Technology
 การออกแบบ การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
3 (3-0-6)
910 840 Advanced Systems & Technology - Computing Systems Concepts
 แนวคิดทฤษฏีระบบคำนวณ
3 (3-0-6)
910 860 Advanced Systems & Technology - Management and Policy
 การจัดการและนโยบายขั้นสูง
3 (3-0-6)
910 870 Advanced Knowledge Management
 การจัดการองค์ความรู้ขั้นสูง
3 (3-0-6)
910 850 Advanced Systems & Technology - Applications of Information Technology
 แอพลิเคชั่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
910 820 Advanced Cognitive Science & Cognitive systems
 วิทยาการปัญญาและระบบการรับรู้ขั้นสูง
3 (3-0-6)

 3   Doctoral Dissertationหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 3.1   Doctoral Dissertationหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 999 Doctoral Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล