หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : าเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ (แผน 2) (Mathematical and Formal Foundations Area)

 1   Required Coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 1.1   Required Coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 010 Information Systems in Business
 Information Systems in Business
3 (3-0-9)
910 020 Statistics in Information Technology in Business
 Statistics in Information Technology in Business
3 (3-0-9)
910 040 Strategic Business Management in Information Technology
 Strategic Business Management in Information Technology
3 (3-0-9)
910 050 Research Method
 Research Method
3 (3-0-9)
910 030 Management Information Systems
 Management Information Systems
3 (3-0-9)

 2   Elective Coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.1   Mathematical and Formal Foundations Areaหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 110 Information Science
 Information Science
3 (3-0-9)
910 130 Research Design
 Research Design
3 (3-0-9)
910 140 Information and Coding Theory
 Information and Coding Theory
3 (3-0-9)
910 160 Information Storage and Retrieval
 Information Storage and Retrieval
3 (3-0-9)
910 180 Advanced Information Retrieval
 Advanced Information Retrieval
3 (3-0-9)
910 190 Queuing Theory
 Queuing Theory
3 (3-0-9)
910 170 Data Mining
 Data Mining
3 (3-0-9)
910 150 Decision Analysis and Decision Support Systems
 Decision Analysis and Decision Support Systems
3 (3-0-9)
910 120 Mathematical Foundations For Information Science
 Mathematical Foundations For Information Science
3 (3-0-9)

 3   Doctoral Dissertationหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 3.1   Doctoral Dissertationหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
910 999 Doctoral Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล