หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การบริหารการศึกษา (แผน 2) เน้นเรียนวิชา

 1   หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)หน่วยกิตต่ำสุด : -
 1.1   วิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
751 113 Principles and Theories of Educational Administration
 หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
3 (3-0-9)
751 221 Research Methodology in Education
 วิธีวิจัยทางการศึกษา
3 (2-2-4)

 2   หมวดวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 2.1   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
900 302 Methodology and Advance Statistic for Educational Research
 ระเบียบวิธีและสถิติขั้นสูงในการวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-6)
900 306 Seminar in Professional Experiences in Educational Administration
 สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
3 (1-6-3)
900 305 Seminar in Educational Planning and Policy
 สัมมนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
3 (3-0-6)
900 301 Seminar in Application of Administration Theory and Educational Management
 สัมมนาการประยุกต์ทฤษฎีการบริหารและการจัดการการศึกษา
3 (3-0-6)
900 303 Seminar in Educational Administration Research
 สัมมนาวิจัยทางการบริหารการศึกษา
3 (3-0-6)
900 304 Seminar in Educational Administration Innovation
 สัมมนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 3.1   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
900 402 Seminar in Educational Administration Leadership
 สัมมนาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
3 (3-0-6)
900 406 Seminar in Educational Quality Management
 สัมมนาการจัดการคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-6)
900 408 Seminar in Strategic School Development
 สัมมนากลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา
3 (3-0-6)
900 410 Independent Study in Educational Administration
 การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา
3 (0-6-6)
900 407 Seminar in Educational Laws
 สัมมนากฎหมายทางการศึกษา
3 (3-0-6)
900 405 Seminar in Strategic Educational Supervision
 สัมมนากลยุทธ์การนิเทศการศึกษา
3 (3-0-6)
900 409 Seminar in Comparative Educational Administration
 สัมมนาการบริหารการศึกษาเปรีบบเทียบ
3 (3-0-6)
900 401 Seminar in Educational Administration in Global Context
 สัมมนาการบริหารการศึกษาในบริบทสังคมโลก
3 (3-0-6)
900 404 Seminar in Educational Knowledge Management
 สัมมนาการจัดการความรู้
3 (3-0-6)
900 403 Seminar in Human Resource development in Educational Administration
 สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา
3 (3-0-6)

 4   หมวดดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
 4.1   สอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
900 501 Qualifying Examination
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 4.2   ดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
900 503 Dissertation for Non-Coursework Program
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล