หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การบริหารการศึกษา (แผน 2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการทางบริหารการศึกษา

 1   รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
900 101 Analysis on Educational Administration Theory
 วิเคราะห์ทฤษฎีทางบริหารการศึกษา
3 (3-0-0)
900 102 Seminar on Problems and Trends of Thai Educational Administration System
 สัมมนาปัญหา และแนวโน้มของระบบบริหารการศึกษาไทย
3 (0-0-0)
900 103 Seminar on Administrative Science Related to Educational Administration
 สัมมนาศาสตร์ทางการบริหารที่สัมพันธ์กับการบริหารการศึกษา
3 (0-0-0)
900 104 Seminar on statistics and research in Educational Administration
 สัมมนา สถิติ และวิจัยทางบริหารการศึกษา
3 (3-0-0)
900 105 Seminar on Innovation for Educational Administration
 สัมมนา นวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา
3 (3-0-0)
900 106 Development of Professional Experience in Educational Administration
 การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพทางบริหารการศึกษา
6 (3-6-0)

 2   รายวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.1   กลุ่มวิชาปฏิบัติการทางบริหารการศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
900 210 Seminar on Special Topic in Educational Administration
 สัมมนาเรื่องคัดเฉพาะทางบริหารการศึกษา
3 (3-0-0)
900 212 Analysis on Educational Finance and Budgeting System
 วิเคราะห์ระบบการเงินและงบประมาณทางการศึกษา
3 (3-0-0)
900 211 Analysis on Educational Legal Aspects
 วิเคราะห์กฎหมายการศึกษา
3 (3-0-0)
900 213 Seminar on Basic Educational Administration
 สัมมนาการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 (3-0-0)
900 215 Seminar on Private Educational Administration
 สัมมนาการบริหารการศึกษาเอกชน
3 (0-0-0)
900 217 Independent Study
 การศึกษาอิสระ
3 (0-0-0)
900 216 Seminar on Strategic Educational Supervision
 สัมมนากลยุทธ์การนิเทศการศึกษา
3 (3-0-0)
900 214 Seminar on Higher Educational Administration
 สัมมนาการบริหารการศึกษาระดับอุมศึกษา
3 (3-0-0)

 3   กลุ่มวิชาสัมพันธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
900 248 Qualifying Examination
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)
900 250 Disseration for Coursework Program
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล