หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา (แผน 2)

 1   หมวดวิชาหลักหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
900 307 Seminar in Educational Administration Leadership
 สัมมนาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
3 (3-0-9)
900 308 Doctoral Dissertation Seminar
 สัมมนาดุษฎีนิพนธ์
0 (0-0-0)
900 304 Seminar in Educational Administration Innovation for Excellence
 สัมมนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
3 (3-0-9)
900 303 Seminar in Educational Administration Research
 สัมมนาวิจัยทางการบริหารการศึกษา
3 (3-0-9)
900 302 Methodology and Advance Statistics for Educational Research
 ระเบียบวิธีและสถิติขั้นสูงในการวิจัยทางการศึกษา
3 (3-0-9)
900 301 Seminar Application of Administrative Theory in Modern Educational Management
 สัมมนาการประยุกต์ทฤษฎีการบริหารในการจัดการศึกษาสมัยใหม่
3 (3-0-9)

 2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
900 401 Seminar in Educational Administration in Global Context
 สัมมนาการบริหารการศึกษาในบริบทสังคมโลก
3 (3-0-6)
900 404 Seminar in Educational Knowledge Management
 สัมมนาการจัดการความรู้
3 (3-0-6)
900 407 Seminar in Educational Laws
 สัมมนากฎหมายทางการศึกษา
3 (3-0-6)
900 408 Seminar in Strategic School Development
 สัมมนากลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา
3 (3-0-6)
900 410 Independent Study in Educational Administration
 การศึกษาอิสระทางการบริหารการศึกษา
3 (0-6-6)
900 411 Seminar in Strategic Development for Educational Policy and Planning
 สัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายและการวางแผนทางการศึกษา
3 (3-0-9)
900 418 Professional Internship in Educational Administration
 ประสบการณ์วิชาชีพทางบริหารการศึกษา
3 (1-6-5)
900 403 Seminar in Resource development in Educational Administration
 สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา
3 (3-0-9)
900 406 Seminar in Risk and Educational Quality Management
 สัมมนาความเสี่ยงและการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-9)
900 412 Seminar on Private Educational Education
 สัมมนาการบริหารการศึกษาเอกชน
3 (3-0-9)
900 413 Seminar on Academic administration
 สัมมนาการบริหารวิชาการ
3 (3-0-9)
900 414 Seminar in Classroom Management
 สัมมนาการบริหารจัดการชั้นเรียน
3 (3-0-9)
900 415 Seminar in Student Affair Administration
 สัมมนาการบริหารกิจการนักเรียน/นักศึกษา
3 (2-2-8)
900 416 Seminar on Organization Leadership and Professions in Society with Cultural Pluralism
 สัมมนาภาวะผู้นำองค์การและวิชาชีพในสังคมพหุวัฒนธรรม
3 (3-0-9)
900 417 Qualitative Research in Educational Administration
 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการบริหารการศึกษา
3 (2-2-8)

 3   หมวดดุษฎีนิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
900 503 Dissertation for Coursework Program
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-0-0)
900 503 Dissertation for Non-Coursework Program 1
 ดุษฎีนิพนธ์ 1
12 (0-0-0)
900 503 Dissertation for Non-Coursework Program 2
 ดุษฎีนิพนธ์ 2
12 (0-0-0)
900 503 Dissertation for Non-Coursework Program 3
 ดุษฎีนิพนธ์ 3
12 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล