หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การบริหารการศึกษา (แผน 2) กลุ่มวิชาหลักการทฤษฎีและแนวคิดทางบริหารการศึกษา

 1   รายวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
900 101 Analysis on Educational Administration Theory
 วิเคราะห์ทฤษฎีทางบริหารการศึกษา
3 (3-0-0)
900 102 Seminar on Problems and Trends of Thai Educational Administration System
 สัมมนาปัญหา และแนวโน้มของระบบบริหารการศึกษาไทย
3 (0-0-0)
900 103 Seminar on Administrative Science Related to Educational Administration
 สัมมนาศาสตร์ทางการบริหารที่สัมพันธ์กับการบริหารการศึกษา
3 (0-0-0)
900 104 Seminar on statistics and research in Educational Administration
 สัมมนา สถิติ และวิจัยทางบริหารการศึกษา
3 (3-0-0)
900 105 Seminar on Innovation for Educational Administration
 สัมมนา นวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา
3 (3-0-0)
900 106 Development of Professional Experience in Educational Administration
 การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพทางบริหารการศึกษา
6 (3-6-0)

 2   รายวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
 2.1   กลุ่มวิชาหลักการทฤษฎีและแนวคิดทางบริหารการศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
900 204 Seminar on Educational Planning and Development
 สัมมนาการวางแผนและพัฒนาทางการศึกษา
3 (3-0-0)
900 203 Seminar on Educational Policy Development
 สัมมนาการพัฒนานโยบายทางการศึกษา
3 (3-0-0)
900 205 Administration and Management on Educational Negotiation
 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองทางการศึกษา
3 (3-0-0)
900 207 Analysis on Decision Making Theory
 วิเคราะห์ทฏษฎีการตัดสินใจ
3 (3-0-0)
900 209 Seminar on Educational Quality Assurance
 สัมมนาประกันคุณภาพทางการศึกษา
3 (3-0-0)
900 211 Analysis on Educational Legal Aspects
 วิเคราะห์กฎหมายการศึกษา
3 (3-0-0)
900 208 Comparative Educational Administration
 การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ
3 (3-0-0)
900 206 Seminar on Human Resource Development in Educational Administration
 สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารการศึกษา
3 (3-0-0)
900 201 Doctoral Seminar on Educational Leadership
 สัมมนาดุษฎีบัณฑิตด้านภาวะผู้นำทางการศึกษา
3 (3-0-0)
900 202 Application of Organizational Theory in Educational Administration
 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีองค์การในการบริหารการศึกษา
3 (3-0-0)

 3   กลุ่มวิชาสัมพันธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
900 248 Qualifying Examination
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)
900 250 Disseration for Coursework Program
 วิทยานิพนธ์
36 (0-0-0)
900 250 Disseration for Coursework Program
 วิทยานิพนธ์
15 (0-0-0)
900 250 Disseration for Coursework Program
 วิทยานิพนธ์
6 (0-0-0)
900 250 Disseration for Coursework Program
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-0)
900 250 Disseration for Coursework Program
 วิทยานิพนธ์
30 (0-0-0)
900 250 Disseration for Coursework Program
 วิทยานิพนธ์
20 (0-0-0)
900 250 Disseration for Coursework Program
 วิทยานิพนธ์
24 (0-0-0)
900 250 Disseration for Coursework Program
 วิทยานิพนธ์
21 (0-0-0)
900 250 Disseration for Coursework Program
 วิทยานิพนธ์
9 (0-0-0)
900 250 Disseration for Coursework Program
 วิทยานิพนธ์
4 (0-0-0)
900 250 Disseration for Coursework Program
 วิทยานิพนธ์
3 (0-0-0)
900 250 Disseration for Coursework Program
 วิทยานิพนธ์
18 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล