หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา

 1   รายวิชาตลอดหลักสูตรหน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
900 501 Qualifying Examination
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)
900 502 Dissertation for Non-Coursework Program
 ดุษฎีนิพนธ์
60 (0-0-0)
900 502 Dissertation for Non-Coursework Program 1
 ดุษฎีนิพนธ์ 1
12 (0-0-0)
900 502 Dissertation for Non-Coursework Program 2
 ดุษฎีนิพนธ์ 2
12 (0-0-0)
900 502 Dissertation for Non-Coursework Program 3
 ดุษฎีนิพนธ์ 3
12 (0-0-0)
900 502 Dissertation for Non-Coursework Program 4
 ดุษฎีนิพนธ์ 4
12 (0-0-0)
900 502 Dissertation for Non-Coursework Program 5
 ดุษฎีนิพนธ์ 5
12 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล