หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การบริหารการศึกษา (แผน 1)

 1   รายวิชาตลอดหลักสูตรหน่วยกิตต่ำสุด : 50
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
900 248 Qualifying Examination
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)
900 249 Thesis Dissertation for NON - Coursework Program
 วิทยานิพนธ์
15 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล