หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท นานาชาติ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ข

 1   วิชาปรับพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-600 Economic Theory
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
500-601 Mathematics and Statistics for Business Analysis
 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
500-602 Intensive Financial Accounting
 บัญชีการเงินแบบเข้ม
3 (3-0-6)
500-603 Quantitative Methods for Management
 วิธีเชิงปริมาณสำหรับการจัดการ
3 (3-0-6)
500-604 Computer Application in Business
 การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
3 (3-0-6)
500-605 Business English 1
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
500-606 Business English 2
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
506-611 Economic Integration and Area Studies
 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการศึกษาเฉพาะกลุ่ม
3 (3-0-6)
500-610 Managerial Economics
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
500-611 Business Research Methods
 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
501-610 Managerial Accounting
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-6)
502-610 Marketing Management
 การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
504-610 Financial Management
 การจัดการการเงิน
3 (3-0-6)
505-610 Technology and Information Systems Management
 การจัดการเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
507-611 Organization Behavior and Corporate Governance
 พฤติกรรมองค์การและการกำกับดูแล
3 (3-0-6)
507-612 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-6)
508-610 Logistics and Operation Management
 การจัดการโลจิสติกส์และการดำเนินการ
3 (3-0-6)

 3   เลือกเรียนแผน ขหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
500-621 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
3 (3-0-135)

 4   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 4.1   วิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
509-626 Strategy for Hospitality Management
 กลยุทธ์การจัดการการโรงแรมและท่องเที่ยว
3 (3-0-6)

 4.2   เลือกวิชาอื่นในกลุ่มนี้อีก 2 วิชาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
502-628 Service Marketing
 การตลาดบริการ
3 (3-0-6)
507-622 Seminar in Buisiness Laws
 สัมมนากฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
509-622 MICE and Incentive Tourism Management
 การจัดการท่องเที่ยวแบบคอนเวนชั่นและอินเซ็นทีฟ
3 (3-0-6)
509-623 Sustainable Development of Tourism
 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
509-624 Service Quality Management
 การจัดการคุณภาพการบริการ
3 (3-0-6)
509-625 Marketing Mechanism for Hotel and Tourism
 กลไกการตลาดสำหรับการโรงแรมและการท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล