หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท นานาชาติ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การเงิน

 1   Core Coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
719610 Marketing Management
 การจัดการการตลาด
3 (3-0-0)
719620 Managerial Accounting
 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)
719630 Organizational & Human Resource Management
 องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-0)
719631 Strategic Management
 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3 (3-0-0)
719640 Managing Information Technology
 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-0)
719650 Operations Management
 การจัดการการดำเนินการ
3 (3-0-0)
719651 Financial Management
 การจัดการการเงิน
3 (3-0-0)
719660 Quantitative Methods
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3 (3-0-0)
719661 Research Methods
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-0)
719680 Managerial Economics
 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
3 (3-0-0)

 2   Four Elective Coursesหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
719612 Effective Marketing Communication
 การสื่อสารทางการตลาด
3 (3-0-0)
719652 Financial Securities & Portfolio Management
 Financial Securities & Portfolio Management
3 (3-0-0)
719653 International Banking Practices
 การธนาคารระหว่างประเทศ
3 (3-0-0)
719654 Financial Intermediaries
 Financial Intermediaries
3 (3-0-0)

 3   Business Projectหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
719690 Business Project
 โครงงานทางธุรกิจ
3 (3-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล