หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : การปกครอง

 1   หมวดวิชาปรับพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
790-101 Introduction to Political Sciences and Public Management
 ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์และการจัดการภาครัฐ
3 (3-0-6)
700-201 English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
790-204 Political, Public Management and Sustainable Development Theory
 ทฤษฎีรัฐศาสตร์ การจัดการภาครัฐ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
790-203 Political Philosophy and Theory
 ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง
3 (3-0-6)
790-205 Digital Public Management and Modern Information Technology
 การจัดการภาครัฐดิจิทัลและระบบสารสนเทศสมัยใหม่
3 (3-0-6)
790-208 Comparative Politics and Public Law
 การเมืองเปรียบเทียบและกฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
790-206 Modern Political Institute and Process
 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองสมัยใหม่
3 (3-0-6)
790-207 Critical Public Policy
 นโยบายสาธารณะเชิงวิพากษ์
3 (3-0-6)
790-202 Political Science Research Methodlogy
 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางรัฐศาสตร์
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือก ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
790-301 Thai Political Elite and Political Culture
 ชนชั้นนำและวัฒนธรรมการเมืองไทย
3 (3-0-6)
790-302 Comparative Political Ideology
 ลัทธิทางการเมืองเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
790-303 Modern Local Governance
 การจัดการการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่
3 (3-0-6)
790-304 Modern Political Communication and Marketing
 การสื่อสารและการตลาดทางการเมืองสมัยใหม่
3 (3-0-6)
790-305 Political Party and Election Technique
 พรรคการเมืองและเทคนิคการเลือกตั้ง
3 (3-0-6)
790-306 Political Organization
 องค์การทางการเมือง
3 (3-0-6)
790-307 State and Sustainable Development
 รัฐและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)
790-308 Modern Public Management and State Enterprise Management
 การจัดการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจสมัยใหม่
3 (3-0-6)
790-309 Seminar in Political Sciences and Public Management
 สัมมนาทางรัฐศาสตร์และการจัดการภาครัฐ
3 (3-0-6)
790-310 Thai Politics and International Economic and Trade
 การเมืองไทยกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 4   การศึกษาค้นคว้าอิสระหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
790-402 Independent Study
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 (0-18-0)

 5   การสอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
790-403 Comprehensive Examination
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล