หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : สันติภาพศึกษาและการทูต แผน ข

 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
 1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
700-201 English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
781601 Peace and Governance
 สันติภาพกับธรรมาภิบาล
3 (3-0-6)
700-511 Research Methodology in the Social Sciences
 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
781606 International Relations in Asia-Pacific Region
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
3 (3-0-6)
781610 United Nations and Sustainable Development: An Analytical Study
 สหประชาชาติและการพัฒนาอย่างยั่งยืน: การศึกษาเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-6)
781603 Theory of Peace, Conflict and Security
 ทฤษฎีสันติภาพ ควมาขัดแย้ง และความมั่นคง
3 (3-0-6)
781609 ASEAN Studies
 อาเซียนศึกษา
3 (3-0-6)
781602 Diplomacy and International Negotiation
 การทูตและการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 2.1   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
781701 Science, Technology and Good Governance
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และธรรมาภิบาล
3 (3-0-6)
781705 Public International Law
 กฎหมายระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
781707 Organizational Conflict Management
 การบริหารความขัดแย้งในองค์การ
3 (3-0-6)
781709 Civil Society and New Politics
 ประชาสังคมและการเมืองแนวใหม่
3 (3-0-6)
781711 Postmodernism
 แนวคิดหลังสมัยใหม่นิยม
3 (3-0-6)
507-521 Negotiation and Conflict Management
 การเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
507-520 Leadership and Change Management
 ภาวะผู้นำและการจัดการความเปลี่ยนแปลง
3 (3-0-6)
781717 International Organizations and Regional Integration
 องค์การระหว่างประเทศและการรวมตัวในภูมิภาค
3 (3-0-6)
781716 Sufficiency Economy Philosophy and Sustainability Building
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความยั่งยืน
3 (3-0-6)
781715 China Studies
 จีนศึกษา
3 (3-0-6)
781714 Diplomatic and Consular Law
 กฎหมายการทูตและกงสุล
3 (3-0-6)
781713 Climate Change and Global Governance
 ธรรมาภิบาลโลกกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
3 (3-0-6)
781712 Arms Control and Proliferation
 การแพร่ขยายและการควบคุมการสะสมกำลังอาวุธ
3 (3-0-6)
781710 Regionalism in Southeast Asia
 ภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
781708 Leadership and Governance
 ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการ
3 (3-0-6)
781706 Nationalism and Ethnicity
 ทฤษฎีลัทธิชาตินิยมและชาติพันธุ์
3 (3-0-6)
781704 Public Policy Studies
 นโยบายสาธารณะศึกษา
3 (3-0-6)
781702 Human Rights, Justice and Peace
 สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม และ สันติภาพ
3 (3-0-6)
781703 Political Culture and Social Change
 วัฒนธรรมทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 3.1   วิชาการค้นคว้าอิสระหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
781691 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
3 (0-0-9)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล