หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคค่ำ
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 หลักสูตร : สันติภาพศึกษาและการทูต แผน ข

 1   หมวดวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 24
 1.1   วิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
781101 Peace and Governance
 สันติภาพกับธรรมาภิบาล
3 (3-0-6)
781102 Diplomacy and International Negotiation
 การทูตและการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
781104 Research Methodology in Peace Studies
 ระเบียบวิธีวิจัยด้านสันติภาพศึกษา
3 (3-0-6)
781106 International Relations in Asia-Pacific Region
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
3 (3-0-6)
781108 International Organizations and Regional Integration
 องค์การระหว่างประเทศและการรวมตัวในภูมิภาค
3 (3-0-6)
781107 Development Theories and Conflict Resolution
 ทฤษฎีการพัฒนากับการยุติความขัดแย้ง
3 (3-0-6)
781105 New International Political and Economic Order
 ระบบการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศยุคใหม่
3 (3-0-6)
781103 Theory of Peace Conflict and Security
 ทฤษฎีสันติภาพ ความขัดแย้ง และความมั่นคง
3 (3-0-6)

 2   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 2.1   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
781301 Science,Technology and Good Governance
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และธรรมาภิบาล
3 (3-0-6)
781305 Public International Law
 กฎหมายระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
781307 Organizational Conflict Management
 การบริหารความขัดแย้งในองค์การ
3 (3-0-6)
781309 Civil Society and New Politics
 ประชาสังคมและการเมืองแนวใหม่
3 (3-0-6)
781311 Postmodernism
 แนวคิดหลังสมัยใหม่นิยม
3 (3-0-6)
781314 Diplomatic and Consular Law
 กฎหมายการทูตและกงสุล
3 (3-0-6)
781313 Climate Change and Global Governance
 ธรรมาภิบาลโลกกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
3 (3-0-6)
781312 Arms Control and Proliferation
 การแพร่ขยายและการควบคุมการสะสมกำลังอาวุธ
3 (3-0-6)
781310 Regionalism in Southeast Asia
 ภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
781308 Leadership and Governance
 ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการ
3 (3-0-6)
781306 Nationalism and Ethnicity
 ทฤษฎีลัทธิชาตินิยมและชาติพันธุ์
3 (3-0-6)
781304 Public Policy Studies
 นโยบายสาธารณะศึกษา
3 (3-0-6)
781302 Human Rights,Justice and Peace
 สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม และภาวะสันติ
3 (3-0-6)
781303 Political Culture and Social Change
 วัฒนธรรมทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาศึกษาเอกเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 3
 3.1   วิชาศึกษาเอกเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
781401 Independent Studies
 การศึกษาเอกเทศ
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักทะเบียนและวัดผล